Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.3D για .NET 22.2

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

 • Λήψεις:
 • 19
 • Μέγεθος αρχείου:
 • 9.9 MB
 • Posted By:
 • lex.chou
 • Προβολές:
 • 47
 • Ημερομηνία προσθήκης:
 • 2/7/2022

Στοιχεία αρχείου

Ενσωματώστε υφές σε U3D & PDF

Ενσωματώστε υφές σε αρχεία μορφής U3D και PDF. Δημιουργήστε αρχείο 3D PDF με ενσωματωμένα αρχεία υφής.

var scene = new Scene();
scene.Open($"test.obj");
var opt = new PdfSaveOptions();
//embed the external textures in the output PDF file.
opt.EmbedTextures = true;
//Look up external textures in the common/textures directory
opt.LookupPaths.Add("common/textures");
scene.Save("test.pdf", opt);

Δημιουργήστε U3D με ενσωματωμένη υφή

Ορίστε το σε true για να δημιουργήσετε τρισδιάστατο αρχείο U3D με ενσωματωμένα αρχεία υφής.

    var scene = new Scene();
    scene.Open($"test.obj");
    var opt = new U3dSaveOptions();
    //embed the external textures in the output PDF file.
    opt.EmbedTextures = true;
    //Look up external textures in the common/textures directory
    opt.LookupPaths.Add("common/textures");
    scene.Save("test.u3d", opt);

Βελτιωμένη υποστήριξη της μορφής GLTF

Δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετα και επεκτάσεις στο αρχείο μορφής «GLTF».

Κωδικοποίηση 3D Scene & Node Metadata

Να επιτρέπεται η κωδικοποίηση της σκηνής και των μεταδεδομένων του κόμβου σε USD.

Αποκωδικοποίηση 3D Scene & Node Metadata

Επιτρέψτε την αποκωδικοποίηση της σκηνής και των μεταδεδομένων του κόμβου από το “USD”.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.3D for .NET 22.2 Release Notes.

 Ελληνικά