Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.3D για .NET 22.4

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

 • Λήψεις:
 • 22
 • Μέγεθος αρχείου:
 • 10.0 MB
 • Ημερομηνία προσθήκης:
 • 4/13/2022

Στοιχεία αρχείου

Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά κορυφής

Προστέθηκε υποστήριξη για προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά κορυφής «GLTF». Το ακόλουθο απόσπασμα κώδικα δείχνει τον τρόπο εξαγωγής προσαρμοσμένων δεδομένων στο “glTF”:

public struct Vertex
{
[Semantic(VertexFieldSemantic.Position)]
public FVector3 position;
[Semantic(VertexFieldSemantic.Normal)]
public FVector3 normal;
[Semantic(VertexFieldSemantic.UV)]
public FVector2 texcoord;

//Specify the Alias of this field to "_BATCH_ID"
[Semantic(VertexFieldSemantic.UserData, "_BATCH_ID")]
public float batchId;

 public Vertex(FVector3 position, FVector3 normal ,FVector2 texcoord, float batchId)
 {
  this.position = position;
  this.normal = normal;
  this.texcoord = texcoord;
  this.batchId = batchId;
 }
}

private unsafe static void ExportCustomFieldToGLTF()
{
//Prepare the vertices and indices:
 var vertices = new Vertex[]
 {
  new Vertex(new FVector3(1, 0, 0), new FVector3(0, 1, 0), new FVector2(0, 0), 1),
  new Vertex(new FVector3(1, 1, 0), new FVector3(0, 1, 0), new FVector2(0, 1), 2),
  new Vertex(new FVector3(0, 1, 0), new FVector3(0, 1, 0), new FVector2(1, 0), 3),
  new Vertex(new FVector3(0, 1, 1), new FVector3(0, 1, 0), new FVector2(1, 1), 4),
 };
 var indices = new int[]
 {
  0, 1, 2,
  1, 2, 3
 };
 
 //Convert the vertices into raw bytes
 var verticesInBytes = new byte[vertices.Length * sizeof(Vertex)];
 fixed(Vertex* pSrc = vertices)
 {
  Marshal.Copy(new IntPtr(pSrc), verticesInBytes, 0, vertices.Length);
 }
 //Create a vertex declaration from reflection:
 var vd = VertexDeclaration.FromType<Vertex>();
 //construct a TriMesh from raw bytes of vertices and indices
 var mesh = TriMesh.FromRawData(vd, verticesInBytes, indices, false);
 //create a scene with the mesh
 var scene = new Scene(mesh);
 //export the scene to a binary glTF file
 scene.Save("test.glb", FileFormat.GLTF2_Binary);

 // The GLTF primitive generated in the test.glb will be:
 // {"attributes" : {"POSITION" : 0, "NORMAL" : 1, "TEXCOORD_0" : 2, "_BATCH_ID" : 3}, "mode" : 4}
}

Βελτιωμένη μετατροπή GLB σε U3D

Προηγουμένως, κατά τη μετατροπή του «GLB» σε «U3D», είχε ως αποτέλεσμα λάθος προσανατολισμό. Αυτό το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί.

Εισαγωγή Point Cloud

Προστέθηκε η υποστήριξη εισαγωγής Point cloud σε USD/USDZ.

Εξαγωγή Point Cloud

Προστέθηκε η υποστήριξη εξαγωγής Point cloud σε USD/USDZ.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.3D for .NET 22.4 Release Notes.

 Ελληνικά