Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.barcode για το .NET 22.6

Κατεβάστε  Κατεβάστε 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 1
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 15.32MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 25/6/2022

Περιγραφή

Περιέχει aspose.barcode για .NET 22.6 απελευθέρωση.

Στοιχεία αρχείου

Scalable SVG Support

Introduced the scalability feature of SVG images. The vector SVG file can be scaled to various sizes without losing resolution.

The following C# code snippet demonstrates how to generate barcodes in the SVG format using API:

BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code128, "12345678");
//save as Svg
gen.Save($"{path}VectorImageSvg.svg", BarCodeImageFormat.Svg);

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.BarCode for .NET 22.6 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά