Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.CAD για .NET 22.2

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

 • Λήψεις:
 • 9
 • Μέγεθος αρχείου:
 • 59.8 MB
 • Posted By:
 • vitalii.kornyliuk
 • Προβολές:
 • 89
 • Ημερομηνία προσθήκης:
 • 3/2/2022

Στοιχεία αρχείου

Λήψη μεγέθους σελίδας και διαστάσεων σελίδας του DWF

Προστέθηκε η δυνατότητα λήψης του μεγέθους σελίδας και των διαστάσεων σελίδας του αρχείου “DWF”.

// The path to the documents directory.
string MyDir = RunExamples.GetDataDir_DWFDrawings();
string sourceFilePath = MyDir + "blocks_and_tables.dwf";
string extension = Path.GetExtension(sourceFilePath);
using (DwfImage image = (DwfImage)Aspose.CAD.Image.Load(sourceFilePath))
  {
    foreach (var page in image.Pages)
      {
        var layout = page.Name;
        System.Console.WriteLine("Layout= " + layout);
        using (FileStream fs = new FileStream(MyDir + "layout_" + layout + ".jpg", FileMode.Create))
        {
          JpegOptions jpegOptions = new JpegOptions();
          CadRasterizationOptions options = new CadRasterizationOptions();
          options.Layouts = new string[] { layout };

          double sizeExtX = page.MaxPoint.X - page.MinPoint.X;
          double sizeExtY = page.MaxPoint.Y - page.MinPoint.Y;

          if (page.UnitType == UnitType.Inch)
          {
            options.PageHeight = CommonHelper.INtoPixels(sizeExtY, CommonHelper.DPI);
            options.PageWidth = CommonHelper.INtoPixels(sizeExtX, CommonHelper.DPI);
          }
          else if (page.UnitType == UnitType.Millimeter)
          {
            options.PageHeight = CommonHelper.MMtoPixels(sizeExtY, CommonHelper.DPI);
            options.PageWidth = CommonHelper.MMtoPixels(sizeExtX, CommonHelper.DPI);
          }
          else
          {
            options.PageHeight = (float)sizeExtY;
            options.PageWidth = (float)sizeExtX;
          }
          jpegOptions.VectorRasterizationOptions = options;

          image.Save(fs, jpegOptions);
        }
      }
  }

Προεπιλεγμένη γραμματοσειρά εναλλακτικής

Προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού της προεπιλεγμένης εναλλακτικής γραμματοσειράς.

Εφέ διαφάνειας DXF σε PDF στο «MTEXT».

Παρατηρήθηκε ότι κατά τη μετατροπή «DXF» σε «PDF», το «MTEXT» (Πολλαπλό Κείμενο) έχανε τη διαφάνεια. Αυτό το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί.

Το παρακάτω είναι ένα απλό απόσπασμα κώδικα C# που μετατρέπει ένα συγκεκριμένο επίπεδο από μορφή DXF σε μορφή PDF μέσω API:

string MyDir = RunExamples.GetDataDir_DXFDrawings();
string sourceFilePath = MyDir + "conic_pyramid.dxf";
using (Aspose.CAD.Image image = Aspose.CAD.Image.Load(sourceFilePath))
  {
    // Create an instance of CadRasterizationOptions and set its various properties
    Aspose.CAD.ImageOptions.CadRasterizationOptions rasterizationOptions = new Aspose.CAD.ImageOptions.CadRasterizationOptions();
    rasterizationOptions.PageWidth = 1600;
    rasterizationOptions.PageHeight = 1600;

    // Add desired layers
    rasterizationOptions.Layers = new string[] { "LayerA" };
    // Create an instance of PdfOptions
    Aspose.CAD.ImageOptions.PdfOptions pdfOptions = new Aspose.CAD.ImageOptions.PdfOptions();
    
    // Set the VectorRasterizationOptions property
    pdfOptions.VectorRasterizationOptions = rasterizationOptions;

    MyDir = MyDir + "conic_pyramid_layer_out.pdf";
    
    //Export the DXF to PDF
    image.Save(MyDir, pdfOptions);        
  }

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.CAD for .NET 22.2 - Release Notes.

 Ελληνικά