Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κλειδί Περίληψη Κατηγορία 
CELLSCPP-117 Αποθήκευση στο τεύχος EMF (μορφή).Εντομο
CELLSCPP-123 Πρόβλημα με το Glyph HashtableΕντομο
CELLSCPP-124 Πρόβλημα χρώματος γραμμών πλέγματος άξονα κατά τη μετατροπή του γραφήματος σε PDFΕντομο

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for C++. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

 Ελληνικά