Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Αγαπητοί πελάτες,

Έχουμε κυκλοφορήσει Aspose.Cells for Java V1.9.0!

Τι νέα?

  • Υποστηρίζει εξαγωγή σε αρχείο xml Aspose.Pdf Υποστηρίζει την αντιγραφή σχολίων και ονομασμένων περιοχών κατά την αντιμετώπιση του φύλλου εργασίας Υποστηρίζει τη διεπαφή ICustomFunction των τύπων υπολογισμού Υποστηρίζει την ιχνηλάτηση παραγόντων και εξαρτημένων ενός κυττάρου

Τι έχει βελτιωθεί;

  • Υποστηρίζει τον υπολογισμό μόνο όλων των τύπων σε ένα φύλλο εργασίας Υποστηρίζει POJO και POJO με έξυπνους δείκτες

Τι διορθώθηκε;

  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα λήψης ονομασμένων περιοχών του φύλλου εργασίας Διορθώθηκε ένα σφάλμα δημιουργίας του Συγκεντρωτικού Πίνακα Διορθώθηκε ένα σφάλμα προστασίας του αρχείου Διορθώθηκε ένα σφάλμα υπολογισμού τύπων Διορθώθηκε ένα σφάλμα αποθήκευσης του αρχείου.
 Ελληνικά