Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Αγαπητοί πελάτες,

Έχουμε κυκλοφορήσει Aspose.Cells for Java V1.9.1!

Τι νέα?

  • Υποστηρίζει εξαγωγή και εισαγωγή από αρχείο Excel2007xlsx.
  • Υποστηρίζει την ταξινόμηση δεδομένων της περιοχής.
  • Υποστηρίζει για χρήση με PHP.

Τι έχει βελτιωθεί;

  • Υποστηρίζει τον καθορισμό της κλίμακας και της μονάδας του άξονα Κατηγορίας Χρονικής Κλίμακας.

Τι διορθώθηκε;

  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα υπολογισμού τύπων
  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα μορφοποίησης αριθμού.
  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα προσθήκης εικόνας.
  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα αποθήκευσης αρχείου.
 Ελληνικά