Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Αγαπητοί πελάτες,

Έχουμε κυκλοφορήσει Aspose.Cells for Java V1.4.1.0!

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βελτιώσεις και διορθώσεις:

  • Υποστηρίζονται όλοι οι τυπικοί τύποι γραφημάτων Προστέθηκε η μέθοδος Worksheets.addCopy(). Προστέθηκε η μέθοδος Protection.getPasswordHash(). Ενημερώθηκε το μοντέλο αντικειμένου για να γίνει παρόμοιο με την έκδοση .NET
 Ελληνικά