Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Αγαπητοί πελάτες,

Έχουμε κυκλοφορήσει Aspose.Cells for Java V1.9.5!

*Τι νέα?

  • Υποστηρίζει την αυτόματη αναγνώριση της μορφής αρχείου Excel για Workbook.open(String) και Workbook.open(InputStream)* Υποστηρίζει την επεξεργασία κελιών σε αρχείο υπολογιστικών φύλλων σε κατάσταση λειτουργίας Event-Driven με την εισαγωγή του νέου API(LightCells)* Υποστηρίζει την αφαίρεση αντικειμένου που σχετίζεται με σχήμα, συμπεριλαμβανομένων Σχόλιο, εικόνα και ούτω καθεξής* Υποστηρίζει την αντιγραφή σχημάτων κατά την αντιγραφή βιβλίου εργασίας ή φύλλου εργασίας* Υποστηρίζει τον έλεγχο εάν ένα κελί ή στυλ είναι Ποσοστό ή Ημερομηνία

*Τι έχει βελτιωθεί;

  • Η μετατροπή του Excel σε Pdf έχει βελτιωθεί* Όταν αποθηκεύεται το βιβλίο εργασίας ως μορφή αρχείου Excel2003, το Aspose.Cells θα αποκόψει αυτόματα εκείνα τα κελιά των οποίων η στήλη ή η σειρά υπερβαίνει το όριο των 65536 σειρών και των 256 στηλών.* Όταν δεν έχει καθοριστεί κωδικοποίηση, η ανάγνωση του αρχείου CSV θα προσπαθήσει να λάβει και χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση του συστήματος

*Τι διορθώθηκε;

  • Διορθώθηκαν ορισμένα σφάλματα υπολογισμού του τύπου* Διορθώθηκαν ορισμένα σφάλματα του αρχείου προτύπου ανάγνωσης* Διορθώθηκε ένα σφάλμα λήψης της κλίμακας της εικόνας* Διορθώθηκε ένα σφάλμα αποθήκευσης NamedStyle* Διορθώθηκε ένα σφάλμα ρύθμισης Η γραμμή περιγράμματος του σχολίου ορατή* Διορθώθηκε ένα σφάλμα ρύθμισης του περιγράμματος του κελιού* Διορθώθηκε ένα σφάλμα σφάλμα του τύπου HYPERLINK* Διορθώθηκε ένα σφάλμα αποθήκευσης ονομάτων* Διορθώθηκε ένα σφάλμα αποθήκευσης Βιβλίο εργασίας με προστατευμένη δομή* Διορθώθηκε ένα σφάλμα του συνόλου Όνομα κειμένου του αντικειμένου* Διορθώθηκε ένα σφάλμα λήψης τιμής συμβολοσειράς συγχωνευμένων κελιών* Διορθώθηκε ένα σφάλμα επεξεργασίας SmartMarker για WorkbookDesigner
 Ελληνικά