Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Ακολουθεί μια λίστα με βελτιώσεις και αλλαγές σε αυτήν την έκδοση του Aspose.Cells

\1) Aspose.Cells

Άλλες Βελτιώσεις και Αλλαγές

Σφάλματα

(CELLSJAVA-41528) - XLSB καταστρέφεται μετά την εκ νέου αποθήκευση με Aspose.Cells

(CELLSJAVA-41499) - Οι υπερσύνδεσμοι αναφοράς Cell δεν λειτουργούν στο προκύπτον HTML

(CELLSJAVA-41487) - Ο υπολογισμός του ονομασμένου τύπου εύρους έχει ως αποτέλεσμα #NAME;

(CELLSJAVA-41518) - Εμφανίζει το Acrobat Reader Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία μιας σελίδας. Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την ανάγνωση αυτού του εγγράφου (135), ενώ η φόρτωση του Aspose.Cells δημιούργησε το PDF

(CELLSJAVA-41515) - Η ετικέτα δεδομένων επικαλύπτει το σημείο δεδομένων ενώ αποδίδει το γράφημα στο PDF

(CELLSJAVA-41513) - Aspose.Cells δεν μπορεί να μετατρέψει το αρχείο excel με γράφημα σε pdf

(CELLSJAVA-41504) - Η τιμή του άξονα Υ λείπει στην εικόνα γραφήματος που αποδίδεται κατά τη μετατροπή σε μορφή αρχείου PDF

(CELLSJAVA-41501) - Οι τιμές του άξονα X στο γράφημα είναι ακατάλληλες στην έξοδο PDF/ εικόνα

(CELLSJAVA-41500) - Διακοπές περιγράμματος γραφήματος σε λίγες θέσεις στην έξοδο PDF/αρχείο εικόνας

(CELLSJAVA-41494) - Οι λέξεις φαίνεται να συνδέονται στο PDF/Έξοδος εικόνας του γραφήματος excel

(CELLSJAVA-41493) - Οι μακριές παύλες δεν εμφανίζονται σωστά στο PDF/Έξοδος εικόνας του γραφήματος excel

(CELLSJAVA-41484) - Λιγότεροι πόντοι γραφήματος που επιστράφηκαν από πόντους

(CELLSJAVA-41475) - Η ιδιότητα συνδεδεμένης πηγής άξονα του γραφήματος επαναφέρεται κατά τη μετατροπή του XLSX σε XLS

(CELLSJAVA-41541) - Το μέγεθος γραμματοσειράς δεν διατηρείται κατά τη μετατροπή του XML Spreadsheet 2003 σε άλλες μορφές

(CELLSJAVA-41537) - Το Ruby δεν αντιγράφεται με το Range.copy()

(CELLSJAVA-41534) - Απώλεια προσαρμοσμένου κάδου και πληροφοριών μεταδεδομένων κατά τη διάρκεια του Workbook.copy()

(CELLSJAVA-41531) - Η στοίχιση κειμένου ActiveXControl αλλάζει

(CELLSJAVA-41525) - Το εύρος δεν ενημερώνεται μετά την εισαγωγή σειρών

(CELLSJAVA-41522) - Πρόβλημα αντιγράφου με μορφοποίηση υπό όρους

(CELLSJAVA-41507) - Πρόβλημα υπολογισμού κατά τον υπολογισμό του τύπου με βάση το ονομασμένο εύρος

(CELLSJAVA-41502) - Επιστράφηκε λανθασμένο ύψος RadioButon

(CELLSJAVA-41488) - Η αναπτυσσόμενη επικύρωση δεν εφαρμόζεται σε περισσότερες από μία περιοχές όταν το υπολογιστικό φύλλο αποθηκεύεται ως XLS

(CELLSJAVA-41483) - Η αντικατάσταση κωδικού μακροεντολής συνθλίβει ένα αρχείο XLS εάν περιέχει κυριλλικά ονόματα

(CELLSJAVA-41461) - Τα πλάτη των στηλών αλλάζουν μετά την εκ νέου αποθήκευση με την Οθόνη ρυθμισμένη στο 125%

(CELLSJAVA-41454) - Τα περιεχόμενα του αρχείου xl/drawings/vmlDrawing.vml άλλαξαν μετά την εκ νέου αποθήκευση του υπολογιστικού φύλλου

(CELLSJAVA-41440) - Πρόβλημα οριζόντιας ευθυγράμμισης κατά τη φόρτωση ενός αρχείου

(CELLSJAVA-41436) - Μερικά επιπλέον μορφοποιημένα κελιά στη στήλη W του αρχείου PDF

(CELLSJAVA-41435) - Μερικά επιπλέον μορφοποιημένα κελιά στο κάτω μέρος της στήλης P και Q στο PDF

(CELLSJAVA-41434) - Η έξοδος PDF έχει εφαρμοστεί μορφοποίηση που δεν υπάρχει στο Excel

(CELLSJAVA-41350) - Η αλλαγή της γραμματοσειράς του κελιού ή μέρους του κειμένου σε ένα κελί δεν ισχύει

Εξαιρέσεις

(CELLSJAVA-41529) - Εξαίρεση: “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” προέκυψε κατά τη φόρτωση ενός αρχείου XLSB

(CELLSJAVA-41511) - Εξαίρεση: java.lang.NumberFormatException: Για συμβολοσειρά εισόδου: “Infinity” κατά τη συγχώνευση εγγράφων του Excel

(CELLSJAVA-41524) - java.lang.IndexOutOfBoundsException: Ευρετήριο: 14, Μέγεθος: 14, κατά την αντιγραφή βιβλίων εργασίας

\2) Aspose.Cells Grid Suite

Άλλες Βελτιώσεις και Αλλαγές

Σφάλματα

(CELLSJAVA-41519) - Το μενού λίστας μετακινείται σε λάθος θέση

(CELLSJAVA-41495) - Η οριζόντια γραμμή κύλισης δεν μετακινείται

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει enum HtmlLinkTargetType και HtmlSaveOptions.LinkTargetType.

Χρησιμοποιείται για τον ορισμό του τύπου του χαρακτηριστικού στόχου στο HTML

περιλαμβάνονται επίσης σε αυτό το Aspose.Cells for Java v8.6.1.

 Ελληνικά