Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-40792Ο Συγκεντρωτικός πίνακας δεν έχει δημιουργηθεί για το αρχείο ODSΝέο χαρακτηριστικό
CELLSJAVA-43263Πρόβλημα SmartMarker όταν ένα κελί έχει οριστεί χρώμα γεμίσματος και μορφοποίηση υπό όρουςΕντομο
CELLSJAVA-43269Δεν είναι δυνατή η λήψη τιμής από το φύλλο περιστροφήςΕντομο
CELLSJAVA-43272Η εικόνα συρρικνώνεται μετά τη ρύθμιση του πλάτους κλιμακούμενηΕντομο
CELLSJAVA-43280Πρόβλημα φίλτρου μετά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακαΕντομο
CELLSJAVA-43281Ανανέωση προβλήματος συγκεντρωτικού πίνακαΕντομο
CELLSJAVA-43285Τα στατικά φίλτρα χάνονται μετά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακαΕντομο
CELLSJAVA-43288Το αποτέλεσμα XLSB αρχείο είναι κατεστραμμένο κατά την αποθήκευση του αρχείου στο XLSBΕντομο
CELLSJAVA-43289Πρόβλημα φίλτρου μετά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακαΕντομο
CELLSJAVA-43293Πρόβλημα με τις επιλογές φίλτρου μετά το PivotTable.refreshData()Εντομο
CELLSJAVA-43279Οι τιμές δεν λαμβάνονται σωστά χρησιμοποιώντας getStringValue()Εντομο
CELLSJAVA-43291Το περιεχόμενο πλέγματος δεν είναι ορατόΕντομο
CELLSJAVA-43037Πρόβλημα γραμματοσειράς στη μετατροπή PDFΕντομο
CELLSJAVA-43249Προβλήματα εκτύπωσης κατά τη χρήση φυσικών εκτυπωτών, εκτυπωτής XPS και PDFΕντομο
CELLSJAVA-43254Διαφορά γραμματοσειράς κατά τη μετατροπή υπολογιστικού φύλλου σε εικόναΕντομο
CELLSJAVA-43266Η έκδοση Java δεν υποστηρίζει τη φόρτωση γραμματοσειράς από τον τρέχοντα φάκελο γραμματοσειρών χρήστη από προεπιλογήΕντομο
CELLSJAVA-43268Απόδοση Excel σε TIFF - ορισμένες από τις τιμές αντικαθίστανται με χαρακτήρες “#”Εντομο
CELLSJAVA-43275Aspose.Cell for Java 20.8 com.aspose.cells.CellsException: Σφάλμα για ZipFileΕντομο
CELLSJAVA-43277Πρόβλημα με την αναλογία πλάτους ύψουςΕντομο
CELLSJAVA-43245Το σύνθετο γράφημα δεν εμφανίζεται σωστά μετά τη μετατροπή του αρχείου Excel σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-43276Ζητήματα διακοπής γραμμής κατά τη μετατροπή του XLSX σε PDFΕντομο
CELLSJAVA-43261SmartMarker: όταν χρησιμοποιείτε group:merge με το Number Format Percentage, το αποτέλεσμα επέκτασης είναι λάθοςΕντομο
CELLSJAVA-43265Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του αρχείου XLSXΕντομο
CELLSJAVA-43270Αντιγραφή περιεχομένου (ενσωματωμένο Word) κατά την αντιγραφή φύλλου εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-43271Γράφημα WaterFall Χωρίς διατήρηση της ιδιότητας SetAsTotalΕντομο
CELLSJAVA-43287Η προσθήκη αυτόματου φίλτρου καταστρέφει το βιβλίο εργασίαςΕντομο
CELLSJAVA-43290Η επεξεργασία δεν επιστρέφει κατά την αποθήκευση του αρχείου XML Spreadsheet 2003 σε μορφή βιβλίου εργασίας MS ExcelΕντομο
CELLSJAVA-43267Εξαίρεση “java.lang.NullPointerException” κατά τον υπολογισμό συγκεντρωτικού πίνακα στο φύλλοΕξαίρεση

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα AbstractCalculationEngine.ProcessBuiltInFunctions

Για λόγους απόδοσης και διευκόλυνσης του χρήστη, προσθέτουμε αυτήν την ιδιότητα και ορίζουμε την προεπιλεγμένη τιμή της ως false, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επικεντρωθεί σε εκείνες τις λειτουργίες που δεν έχουν υποστηριχθεί από τον ενσωματωμένο κινητήρα. Εάν η υπάρχουσα υλοποίηση του AbstractCalculationEngine από τον χρήστη άλλαξε τον υπολογισμό ορισμένων ενσωματωμένων συναρτήσεων, ο χρήστης θα πρέπει να παρακάμψει αυτήν την ιδιότητα για να γίνει ωςαληθής από 20,9*.

Προσθέτει την ιδιότητα TxtLoadOptions.HasTextQualifier

Υποδηλώνει εάν υπάρχει προσδιοριστικό κειμένου για τιμές κελιών στο αρχείο προτύπου.

Προσθέτει την ιδιότητα TxtLoadOptions.TextQualifier

Καθορίζει τον προσδιορισμό κειμένου για τις τιμές κελιών στο αρχείο προτύπου.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.ImageScalable

Υποδεικνύει εάν θα χρησιμοποιηθεί κλιμακούμενη μονάδα για την περιγραφή του πλάτους της εικόνας. Η προεπιλεγμένη τιμή της ιδιότητας είναι true*.

Προσθέτει την ιδιότητα Slicer.AlternativeText

Λαμβάνει ή ορίζει την περιγραφική (εναλλακτική) συμβολοσειρά κειμένου του αντικειμένου Slicer.

Προσθέτει την ιδιότητα Slicer.ColumnWidthPixel

Λαμβάνει ή ορίζει το πλάτος σε μονάδα εικονοστοιχείων για κάθε στήλη του τεμαχιστή.

Προσθέτει την ιδιότητα Slicer.HeightPixel

Λαμβάνει ή ορίζει το ύψος του καθορισμένου τεμαχιστή, σε pixel.

Προσθέτει την ιδιότητα Slicer.IsLocked

Υποδεικνύει εάν το σχήμα του τεμαχιστή είναι κλειδωμένο.

Προσθέτει την ιδιότητα Slicer.IsPrintable

Υποδεικνύει εάν το αντικείμενο κοπής μπορεί να εκτυπωθεί.

Προσθέτει την ιδιότητα Slicer.LeftPixel

Λαμβάνει ή ορίζει την οριζόντια μετατόπιση του σχήματος κοπής από την αριστερή στήλη του, σε pixel.

Προσθέτει την ιδιότητα Slicer.LockedAspectRatio

Υποδεικνύει εάν κλειδώνει αναλογία διαστάσεων.

Προσθέτει την ιδιότητα Slicer.Placement

Αντιπροσωπεύει τον τρόπο που το αντικείμενο σχεδίασης συνδέεται με τα κελιά κάτω από αυτό. Η ιδιότητα ελέγχει την τοποθέτηση ενός αντικειμένου σε ένα φύλλο εργασίας.

Προσθέτει την ιδιότητα Slicer.RowHeightPixel

Επιστρέφει ή ορίζει το ύψος, σε pixel, κάθε σειράς στον καθορισμένο τεμαχιστή.

Προσθέτει την ιδιότητα Slicer.Title

Καθορίζει τον τίτλο του τρέχοντος αντικειμένου Slicer.

Προσθέτει την ιδιότητα Slicer.TopPixel

Λαμβάνει ή ορίζει την κατακόρυφη μετατόπιση του σχήματος κοπής από την επάνω σειρά του, σε pixel.

Προσθέτει την ιδιότητα Slicer.WidthPixel

Λαμβάνει ή ορίζει το πλάτος του καθορισμένου τεμαχιστή, σε pixel.

Προσθέτει την ιδιότητα Worksheet.PaneState και τον αριθμό PaneStateType.

Αντιπροσωπεύει την κατάσταση του παραθύρου στο φύλλο εργασίας.

Προσθέτει την ιδιότητα OdsLoadOptions.RefreshPivotTables.

Υποδεικνύει εάν γίνεται ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακα κατά τη φόρτωση αρχείων .ods.

Προσθέτει την ιδιότητα FilterColumn.IsDropdownVisible.

Υποδεικνύει εάν το κουμπί Αυτόματο φίλτρο για αυτήν τη στήλη είναι ορατό.

Απαρχαιωμένες ιδιότητες Filter.Visibledropdown.

Χρησιμοποιήστε το FilterColumn.IsDropdownVisible.

Προσθέτει την ιδιότητα CopyOptions.KeepMacros.

Υποδεικνύει εάν διατηρούνται οι μακροεντολές στο βιβλίο εργασίας προορισμού. Επιδρά μόνο όταν το αρχικό βιβλίο εργασίας δεν περιέχει μακροεντολές.

Προσθέτει υπερφόρτωση Βιβλίο εργασίας. Μέθοδος Copy(Workbook,CopyOptions).

Αντιγράφει το βιβλίο εργασίας με επιλογές.

Προσθέτει τον αριθμό WarningType.InvalidAutoFilterRange.

Αντιπροσωπεύει τον τύπο προειδοποίησης ότι η περιοχή δεν μπορούσε να φιλτραριστεί αυτόματα.

Προσθέτει την ιδιότητα Chart.DisplayNaAsBlank.

Υποδεικνύει εάν εμφανίζεται το #N/A ως κενή τιμή.

Προσθέτει CrossType. Minimum enum.

Αντιπροσωπεύει τη διασταύρωση των αξόνων στην ελάχιστη τιμή.

Προσθέτει την ιδιότητα XlsbSaveOptions.ExportAllColumnIndexes.

Υποδεικνύει εάν η στήλη εξάγει ευρετήρια για όλα τα κελιά κατά την αποθήκευση αρχείων XLSB.

 Ελληνικά