Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-43396Η μετατροπή φύλλου Excel σε αρχείο κειμένου αφαιρεί από την αρχή το μεμονωμένο εισαγωγικό
CELLSJAVA-43386Η ταξινόμηση δεν λειτουργεί όταν τα δεδομένα περιέχουν μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες
CELLSJAVA-43403Η τοποθέτηση κειμένου μετατοπίστηκε προς τα αριστερά κατά την αποθήκευση ως HTML
CELLSJAVA-43421Οι χαρακτήρες διαφυγής και αλλαγής γραμμής δεν αποδίδονται σωστά κατά τη μετατροπή του HTML σε Excel
CELLSJAVA-43427Μορφή υπό όρους με γραμμές δεδομένων Εμφάνιση τιμών στο HTML Εξαγωγή
CELLSJAVA-43428Η λογιστική μορφή σε συνδυασμό με τη γραμματοσειρά 6 σημείων παραμορφώνει τους αριθμούς στο HTML
CELLSJAVA-43429Το κείμενο με κατακόρυφη στοίχιση κειμένου εξαφανίζεται στο HTML
CELLSJAVA-43407Οι τύποι του Excel παραλείπονται/αλλάσσονται μετά την αποθήκευση του αρχείου
CELLSJAVA-43419Η προσαρμοσμένη μορφή αριθμού δεν εμφανίζεται σωστά στο PDF
CELLSJAVA-43374Οι ετικέτες γραφημάτων επαναλήφθηκαν κατά τη μετατροπή των συνημμένων αρχείων Excel σε PDF
CELLSJAVA-43409Στην εικόνα εξόδου του γραφήματος εμφανίστηκαν μη αναμενόμενες ετικέτες δεδομένων
CELLSJAVA-43411Οι προειδοποιήσεις αντικατάστασης γραμματοσειράς δεν λειτουργούν στη μετατροπή γραφήματος σε εικόνα
CELLSJAVA-43414Πρόβλημα μετατροπής Xls σε Pdf
CELLSJAVA-43425Το Header-Footer δεν είναι διαθέσιμο στην πρώτη σελίδα κατά την εξαγωγή στο Excel
CELLSJAVA-43432Το περιεχόμενο γραφήματος δεν ταιριάζει κατά την εκ νέου αποθήκευση μιας μορφής αρχείου XLS
CELLSJAVA-43433Η αναφερόμενη εικόνα δεν αποδίδεται στο PDF
CELLSJAVA-43434Ο δυναμικός τύπος SmartMarker έχει λάθος στυλ επέκτασης κελιού
CELLSJAVA-43435Ο δυναμικός τύπος Smart Markers εισάγει κελιά σύμφωνα με την αριστερή ανεπτυγμένη στήλη αλλά όχι σύμφωνα με τις στήλες στον τύπο
CELLSJAVA-43417Έγινε εξαίρεση κατά το άνοιγμα XLSX από μεγάλο αρχείο
CELLSJAVA-43431Το java.lang.NullPointerException αυξήθηκε κατά την κλήση του Cells.deleteColumn() με την πιο πρόσφατη έκδοση 21.3 ενώ λειτουργεί με 21.2
CELLSJAVA-43437IndexOutOfBoundsΕξαίρεση όταν κάνετε κλικ σε άλλες σελίδες φύλλων στη λειτουργία αξιολόγησης

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει μεθόδους StartAccessCache()/CloseAccessCache() για βιβλίο εργασίας και φύλλο εργασίας.

Παρέχετε στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα σε λειτουργία δέσμης με καλύτερη απόδοση.

Προσθέτει ιδιότητες TxtSaveOptions.ExportQuotePrefix και TxtLoadOptions.TreatQuotePrefixAsValue.

Παρέχετε στους χρήστες τη δυνατότητα να αποφασίσουν πώς να κάνουν με το κύριο μεμονωμένο εισαγωγικό της τιμής του κελιού κατά την εξαγωγή/εισαγωγή αρχείων CSV/TSV.

Προσθέτει μεθόδους GlobalizationSettings.GetCollationKey(string,bool) και Compare(string,string,bool).

Παρέχετε στους χρήστες τη δυνατότητα να παρακάμπτουν τους προεπιλεγμένους κανόνες σύγκρισης συμβολοσειρών. Για ορισμένες τοπικές ρυθμίσεις ή τιμές συμβολοσειρών, ο προεπιλεγμένος κανόνας σύγκρισης συμβολοσειρών μπορεί να μην είναι ο αναμενόμενος (το αποτέλεσμα ορισμένων χαρακτηριστικών, όπως ο υπολογισμός τύπου, η ταξινόμηση κ.λπ., διαφέρει από αυτό που πρέπει να λαμβάνεται στο ms excel). Εάν ναι, ο χρήστης μπορεί να παρακάμψει αυτές τις μεθόδους με τον αναμενόμενο κανόνα (για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υλοποίηση της βιβλιοθήκης icu).

Προσθέτει enum ImageType.WebP.

Αντιπροσωπεύει την εικόνα Weppy.

Προσθέτει τη μέθοδο OleObject.SetEmbeddedObject().

Για να ελέγξετε εάν το εικονίδιο ενημερώνεται αυτόματα.

Προσθέτει την ιδιότητα WorkbookDesigner.LineByLine.

Υποδεικνύει εάν επεξεργάζονται έξυπνους δείκτες γραμμή προς γραμμή.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.ExportCellCoordinate.

Υποδεικνύει εάν γίνεται εξαγωγή συντεταγμένων excel μη κενών κελιών κατά την αποθήκευση του αρχείου σε html. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι false. Εάν θέλετε να εισαγάγετε την έξοδο html στο excel, διατηρήστε την προεπιλεγμένη τιμή.

Προσθέτει την ιδιότητα AutoFitterOptions.DefaultEditLanguage.

Λαμβάνει ή ορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα επεξεργασίας.

 Ελληνικά