Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Cells for .NET 22.5

Κατεβάστε  Κατεβάστε 

Στοιχεία αρχείου

  • Λήψεις:
  • 8
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 98,9 MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • : πριν από 6 ημέρες [5/10/2022]

Στοιχεία αρχείου

Βελτιωμένος χειρισμός τύπου Dynamic Array

Δυνατότητα προετοιμασίας της υπολογιζόμενης τιμής του κελιού κατά τον καθορισμό του τύπου δυναμικού πίνακα.

Ταχύτερη διαγραφή κενής στήλης

Βελτιωμένη απόδοση της διαγραφής κενών στηλών.

Ανάκτηση Συνδεδεμένων OLE Συνημμένων από ODS

Παρατηρήθηκε πρόβλημα κατά την ανάκτηση Συνδεδεμένων συνημμένων OLE στο αρχείο ODS. Αυτό το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί.

Εξαγωγή JSON String στο Excel®

Αυτή η έκδοση API προσφέρει μια διόρθωση στο πρόβλημα της εξαγωγής συμβολοσειράς JSON στο Excel®.

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφθείτε τοAspose.Cells for .NET 22.5 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά