Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Αγαπητοί πελάτες,

Έχουμε κυκλοφορήσει το Aspose.Cells for .NET v3.8!

  • Υποστηρίζει τη δημιουργία πλαισίου ελέγχου κατά την εκτέλεση
  • Υποστηρίζει τη δημιουργία αντικειμένων OLE κατά το χρόνο εκτέλεσης
  • Υποστηρίζει Προστασία/Κατάργηση προστασίας βιβλίων εργασίας
  • Επιτρέπει την αλλαγή της πηγής δεδομένων των εξωτερικών συνδέσμων
  • Βελτιωμένη επεξεργασία έξυπνων δεικτών
  • Βελτιωμένη μηχανή υπολογισμού τύπων
  • Διορθώθηκαν σφάλματα στο DeleteRows και στο InsertRows
  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα επανειλημμένου ανοίγματος και αποθήκευσης αρχείου με έκδοση αξιολόγησης
  • Διορθώθηκε το σφάλμα AddCopy ενώ αντιγράψτε ορισμένους τύπους
  • Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις από την έκδοση 3.7
 Ελληνικά