Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το Aspose.Cells for .NET v7.0.3!

Aspose.Cells

Νέα χαρακτηριστικά

24953 Υποστήριξη προηγμένης μορφοποίησης υπό όρους του MS Excel στο αρχείο PDF που δημιουργήθηκε

30020 Support Cell Gradient Color που δεν έχει ρυθμιστεί σωστά κατά τη μετατροπή σε έγγραφο PDF

40010 Καταργήστε την επιλογή Ετικέτες κατηγορίας πολλαπλών επιπέδων κατά τη μορφοποίηση του άξονα του γραφήματος

Βελτιώσεις

31243 Αντιγραφή εύρους με επικύρωση

31347 Ταξινόμηση & Δυναμικοί τύποι σε Έξυπνους δείκτες

40027 Εφαρμόστε τη μέθοδο ToString() στις Cell, Range, Worksheet και άλλες κλάσεις/αντικείμενα

40080 Enhancement - Excel95 - Αρχείο Excel 2003

40081 Σφάλμα κατά τον έλεγχο των επιλογών που δεν λειτουργούν με αρχεία XLSM

Εξαιρέσεις

31331 Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά το άνοιγμα του αρχείου XLS

Βρέθηκε το 40045 NullReferenceException κατά τη ρύθμιση της κεφαλίδας/υποσέλιδου στη ρύθμιση σελίδας

40047 Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή ενός συγκεκριμένου φύλλου εργασίας σε άλλο βιβλίο εργασίας με ένα φύλλο εργασίας

40060 Μη έγκυρος τύπος πινέλου κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας του Excel σε XPS

40061 StackOverflow κατά την κλήση της μεθόδου WorksheetCollection.GetNamedRanges()

Εκτέλεση

31266 XLS έως PDF ή XPS παίρνει τόσο πολύ χρόνο

40053 Excel-to- PDF Η απόδοση μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των φύλλων εργασίας

Σφάλματα

29234 Απόκρυψη ζητήματος στηλών συγκεντρωτικού πίνακα

30224 Οι εικόνες γραφημάτων δεν ταιριάζουν με τα γραφήματα του Excel

30651 Cell. Το SetStyle (στυλ στυλ, bool explicitFlag) δεν λειτουργεί όπως αναμένεται

31334 BuiltInDocumentProperties.HyperlinkBase δεν μπορεί να διαβαστεί ή να οριστεί

40009 Πρόβλημα αρχείου ανοίγματος XLSM

40012 Το στυλ άλλαξε μετά τη συγχώνευση ή την προσθήκη φύλλου αντιγραφής στη λειτουργία βιβλίου εργασίας

40013 Μερικό σύνολο πεδίου γραμμής – πρόβλημα μορφοποίησης

40014 Το άνοιγμα και η αποθήκευση του αρχείου XLSM πετάει μακροεντολές και κορδέλες

40016 Σφάλματα κατά την αποθήκευση αρχείων Excel

40024 Τα γραφήματα δεν αποδίδουν πρόστιμο στην απόδοση / αντιγραφή βιβλίων εργασίας

40046 Ο Συγκεντρωτικός πίνακας δεν ανανεώνεται σωστά

40057 Οι αναφορές τύπου πίνακα δεν ενημερώνονται κατά τη διαγραφή μιας γραμμής ή στήλης

40065 Αρνητικό μεγάλο πρόβλημα

40073 Aspose.Cells Πρόβλημα παραμέτρων Smart Markers

40074 Το γράφημα εξαφανίζεται μετά την Αποθήκευση

40075 Βρέθηκαν προβλήματα κατά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού πίνακα

40076 Σφάλμα κατά την αποθήκευση του αρχείου XLSM

40079 Η χρήση της προεπιλεγμένης μορφοποίησης υπό όρους του Excel δεν λειτουργεί

GridDesktop

Νέα χαρακτηριστικά

29869 Υποστήριξη Μορφοποίηση υπό όρους (υποστηρίζονται μόνο στυλ του Excel 2003 (προς το παρόν))

Σφάλματα

40022 Η παράμετρος δεν είναι έγκυρη εξαίρεση

40029 Θέμα: “Η διεύθυνση του ιστότοπου δεν είναι έγκυρη” σχετικά με υπερσυνδέσμους στο φύλλο

Το 40051 ImportFromExcelFile δημιουργεί πρόβλημα κατά τη φόρτωση ενός αρχείου XLSX (με συγχωνευμένα κελιά) από το MemoryStream

40064 Τα περιεχόμενα με κουκκίδες δεν εμφανίζονται σωστά

18463 Προβλήματα στον υπολογισμό του γενικού συνόλου στον Συγκεντρωτικό Πίνακα

 Ελληνικά