Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

\1) Aspose.Cells

Νέα χαρακτηριστικά

41494 - Αντιγραφή μακροεντολών σε αρχείο XSLM

Βελτιώσεις

Εξαιρέσεις

41490 - Εξαίρεση: Παράνομοι χαρακτήρες στο μονοπάτι

41487 - Βρέθηκε σφάλμα στη μέθοδο GetNamedRanges().

Σφάλματα

41440 - Θέμα με διακεκομμένη γραμμή - Φύλλο σε εικόνα

41470 - Σχετικά με τη μετατροπή του Βιβλίου Εργασίας σε αρχείο PDF

41442 - Συνάρτηση ToTiff: Ζητήματα στοίχισης αριθμών

41439 - Συνάρτηση ToTiff: Ζητήματα συνόρων

41437 - Συνάρτηση ToTiff: Ζητήματα νομίσματος

41464 - Μη έγκυρο αρχείο Excel μετά την αποθήκευση

41409 - Πρόβλημα με την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα

\2) Aspose.Cells.GridWeb

Νέα χαρακτηριστικά

41459 - Χρήση GridWeb σε JavaScript

Σφάλματα

41414 - Σφάλματα / ζητήματα τύπου αναφοράς

 Ελληνικά