Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSNET-54121Υποστήριξη λειτουργίας αντιγραφής/διαγραφής/εισαγωγής/μετονομασίας φύλλου εργασίας στο UI για GridDesktop
CELLSNET-54125Υποστήριξη αυτόματης επέκτασης μέγιστων σειρών/στήλων όταν γίνεται λειτουργία επικόλλησης στο GridDesktop
CELLSNET-54220Υποστήριξη SheetPrintingPreview στο GridDesktop
CELLSNET-54226Υποστήριξη PdfSaveOptions στο GridDesktop
CELLSGRIDJS-775Υποστήριξη εισαγωγής πλαισίου κειμένου
CELLSGRIDJS-888Υποστήριξη ελέγχου φόρμας εισαγωγής για κουμπί επιλογής
CELLSGRIDJS-901Υποστήριξη ελέγχου φόρμας εισαγωγής για CheckBox
CELLSGRIDJS-929Υποστήριξη ελέγχου φόρμας εισαγωγής για ComboBox
CELLSNET-43181Υποστήριξη μετατροπής υπολογιστικών φύλλων σε PDF έκδοση αρχείου 1.7
CELLSNET-54319Υποστήριξη δημιουργίας ISO32000-1:2008 PDF
CELLSNET-54422Υποστήριξη για τοπική ομαδοποίηση ημερομηνιών (όπως “Μήνες”, “Έτος” και ούτω καθεξής).
CELLSGRIDJS-776Υποστηρίξτε το ένθετο κοινών σχημάτων
CELLSGRIDJS-826Υποστήριξη εμφάνιση Gradient Fill για φόντο κελιού
CELLSNET-52796Υποστήριξη λειτουργίας LET
CELLSNET-54151Υποστήριξη διατήρησης δεδομένων κατά την κατάργηση συγκεντρωτικών πινάκων
CELLSNET-54389Υποστήριξη .NET Core build για GridDesktop
CELLSNET-54421Υποστήριξη στυλ κελιού αυτόματης μορφοποίησης μετά τη λειτουργία επικόλλησης για το GridWeb
CELLSGRIDJS-928Βελτιώστε το εφέ απόδοσης του τυλιγμένου κειμένου
CELLSGRIDJS-934Βελτιώστε το εφέ απόδοσης για τυλιγμένο κείμενο για εμπλουτισμένο κείμενο
CELLSGRIDJS-940Προσθήκη επιλογής για συμπεριφορά επιλογής για έλεγχο πλαισίου κειμένου σε λειτουργία ανάγνωσης
CELLSNET-52346Καταργεί όλα τα συγχωνευμένα κελιά στην περιοχή κατά την κλήση του Cells. Unmerge()
CELLSNET-54112Πρόβλημα απόδοσης με την κατάργηση των Named Ranges
CELLSNET-54357Ενημερώστε το enum ErrorCheckType σύμφωνα με τη νέα έκδοση του ms excel
CELLSNET-54509Αφαιρέστε το φωτόμετρο μέτρησης όταν έχετε ρυθμίσει το κανονικό φως
CELLSNET-54324Πρόβλημα με την απόδοση σχημάτων στη μετατροπή φύλλου σε εικόνα
CELLSNET-54231XIRR που παράγει αρνητικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις όπου το Excel επιστρέφει πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές τιμές
CELLSNET-54305Τα αποτελέσματα του φίλτρου προσθήκης χρώματος είναι λανθασμένα
CELLSNET-54475Cells.UnhideRows() δεν μπορεί να λειτουργήσει για κενές σειρές όταν το IsDefaultRowHidden είναι true
CELLSNET-54552Σφάλμα ταξινόμησης DataSorter με περισσότερα από 1 κλειδί ταξινόμησης
CELLSNET-54531Το InsertCutCells διακόπτει την αναφορά κελιού
CELLSNET-54593Οι κρυφές σειρές είναι λανθασμένες μετά την εφαρμογή του αυτόματου φίλτρου
CELLSNET-53900Οι γραμμές γραφήματος εξαφανίζονται όταν μετατρέπονται σε PDF ή PNG
CELLSNET-54353Γράφημα με εσφαλμένες τιμές κατά την αποθήκευση στην εικόνα
CELLSNET-54385Η αντικατάσταση προτύπου απέτυχε κατά την κλήση της μεθόδου Chart.ChangeTemplate
CELLSNET-54439System.OverflowException: ‘Η τιμή ήταν είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για ένα Int32’ στο Aspose.Cells.Charts.Chart.Calculate μέθοδος
CELLSNET-54453Ο άξονας Τιμή και Κατηγορία δεν είναι ίδιος με το Excel όταν γίνεται από γράφημα σε εικόνα
CELLSNET-54476Ο τύπος γραφήματος άλλαξε μετά την εκ νέου αποθήκευση του αρχείου xlsx
CELLSNET-54488Το γράφημα δεν εμφανίζεται σωστά μετά τη μετατροπή
CELLSNET-54148Εξαίρεση ανύψωσης GridDesktop όταν κάνετε κλικ στο συγκεκριμένο κελί για το αρχείο του πελάτη
CELLSNET-54168Οι τιμές της λίστας φίλτρων δεν εμφανίζονται πλήρως όπως στο MS-Excel όταν το φύλλο έχει κρυφές σειρές
CELLSNET-54206Cell η διεπαφή χρήστη μορφής και προσθήκη/επεξεργασία υπερσύνδεσης δεν έχουν πληροφορίες τοπικής προσαρμογής στο αρχείο πόρων για το GridDesktop
CELLSNET-54548Η εικόνα/σχήμα αποδόθηκε σε λάθος θέση στη σελίδα ξυραφιού
CELLSGRIDJS-938Η επιλογή του στοιχείου ελέγχου πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, η κύλιση της σελίδας θα κάνει τη θέση απόδοσης του κειμένου εκτός του πλαισίου κειμένου
CELLSNET-54409Το κείμενο Cell δεν είναι τυλιγμένο για κατανεμημένη κάθετη στοίχιση κατά την αποθήκευση του αρχείου στο PDF
CELLSNET-54444Η εικόνα λείπει κατά τη μετατροπή σε XPS
CELLSNET-54522Πρόβλημα εκτύπωσης με έντονη γραφή και υπογράμμιση στο Arial
CELLSNET-54308Η κατακόρυφη ευθυγράμμιση δεν έρχεται με στυλ
CELLSNET-54441Σφάλμα εμφάνισης καρτέλας φύλλου και σύγχυση εμφάνισης σελίδας κατά τη μετατροπή αρχείου σε html
CELLSNET-41734Διατηρήστε τις πληροφορίες φίλτρου στον Συγκεντρωτικό πίνακα όταν διαγράφεται ο πίνακας προέλευσης
CELLSNET-43747Λανθασμένη εμφάνιση ομαδοποιημένων σειρών στον Συγκεντρωτικό Πίνακα
CELLSNET-44970Η θέση των Συγκεντρωτικών Στοιχείων άλλαξε μετά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα και την απόδοση στο PDF
CELLSNET-45172Το αρχείο που δημιουργήθηκε είναι κατεστραμμένο
CELLSNET-46222Το αρχείο που δημιουργήθηκε είναι κατεστραμμένο
CELLSNET-47044Πρόβλημα μορφοποίησης ημερομηνίας στα κελιά της πρώτης στήλης στον συγκεντρωτικό πίνακα
CELLSNET-48087Το αρχείο που δημιουργείται είναι κατεστραμμένο κατά τη μετατροπή του αρχείου xlsb με συγκεντρωτικό πίνακα σε .xls
CELLSNET-53742Προστατευμένη προβολή μετά την εκ νέου αποθήκευση του αρχείου xls
CELLSNET-54053Ο ανανεωμένος συγκεντρωτικός πίνακας δεν είναι ίδιος με το MS Excel
CELLSNET-54376Υποστήριξη ανίχνευσης εάν τα ονόματα των φύλλων εργασίας πρέπει να είναι τυλιγμένα σε μονά εισαγωγικά
CELLSNET-54387Το πρότυπο παραμένει στην κοινόχρηστη κατάσταση μετά τη ρύθμιση του Workbook.Settings.Shared σε false
CELLSNET-54396Το αρχείο Excel έχει καταστραφεί κατά την προσθήκη συγκεντρωτικού πίνακα, γραφήματος περιστροφής και αναλυτή σε αυτό
CELLSNET-54492Η ρύθμιση του προεπιλεγμένου στυλ σε ένα κελί (PivotFieldType.Row) στον συγκεντρωτικό πίνακα καταστρέφει το αρχείο
CELLSNET-54507Η μορφοποίηση υπό όρους χάνεται κατά την αποθήκευση ενός συγκεκριμένου υπολογιστικού φύλλου στο PDF
CELLSGRIDJS-939Το κείμενο Cell δεν αποδίδεται ενώ τα εφέ πλήρωσης στυλ κελιού έχουν ρύθμιση κλίσης δύο χρωμάτων
CELLSNET-54162ArgumentOutOfRangeException προέκυψε κατά την κλήση της μεθόδου Cell.GetConditionalFormattingResult()
CELLSNET-54204Cell.HtmlString color:inherit ρίχνει μια εξαίρεση “System.ArgumentException: Convert invalid primitive (Parameter ’text’)”
CELLSNET-54496Εξαίρεση ArgumentOutOfRangeException κατά το άνοιγμα του αρχείου XLSX στην κουλτούρα TH

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for .NET. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Αλλάζει τις σταθερές τιμές για FormatConditionType

Οι σταθερές που ορίζονται για το FormatConditionType έχουν αλλάξει. Οι εφαρμογές του χρήστη πρέπει να μεταγλωττιστούν εκ νέου με τη νέα έκδοση Aspose.Cells.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.CalculateFormula

Εάν οι τύποι στο βιβλίο εργασίας πρέπει να υπολογιστούν εκ νέου για να λάβετε σωστά αποτελέσματα για αρχεία html που δημιουργούνται, ο χρήστης μπορεί να καλέσει το Workbook.CalculateFormula() με μη αυτόματο τρόπο πριν από το Workbook.Save() ή να καθορίσει αυτήν την ιδιότητα ως true για να αναγκάσει τους τύπους να επαναυπολογιστούν αυτόματα ενώ αποθηκεύονται HTML αρχεία.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.FormatDataIgnoreColumnWidth

Υποδεικνύει εάν εμφανίζονται ολόκληρα τα μορφοποιημένα δεδομένα του κελιού κατά την υπερχείλιση της στήλης.

Προσθέτει τη μέθοδο CellsHelper.NeedQuoteInFormula().

Ελέγξτε εάν το όνομα του φύλλου πρέπει να περικλείεται σε μονά εισαγωγικά όταν προσθέτετε αναφορά στο φύλλο.

Προσθέτει και καταργεί κάποιο αριθμό ErrorCheckType

Χρησιμοποιήστε νέους αριθμούς.

Προσθέτει μεθόδους: GetShortTextOf12Months(),GetTextOf4Quaters(),GetTextOfYears(),GetTextOfQuarters(),GetTextOfMonths(), GetTextOfDays(),GetTextOfHours(),GetTextGetTextOf4Quaters(),GetTextGetTextOf4Quaters(),GetTextGetTextOfTextsOf) Lobalization Ρυθμίσεις

Λαμβάνει το τοπικό κείμενο της ημερομηνίας ώρας για τον συγκεντρωτικό πίνακα.

Προσθέτει την κλάση PivotFieldGroupSettings και την ιδιότητα PivotField.GroupSettings. ξεπερνά την κλάση SxRng και την ιδιότητα PivotField.SxRng

Αντ’ αυτού χρησιμοποιήθηκε η ιδιότητα PivotField.GroupSettings.

Καταργεί τη μέθοδο PivotTable.SetUngroup() και προσθέτει τη μέθοδο PivotField.Ungroup()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο PivotField.Ungroup() για να καταργήσετε την ομαδοποίηση του συγκεντρωτικού πεδίου.

Παρωχημένες μεθόδους PivotTable.SetAutoGroupField() και SetManualGroupField()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο PivotField.GroupBy().

Προσθέτει μεθόδους PivotField.GroupBy().

Ομαδοποιήστε το πεδίο περιστροφής.

Προσθέστε μια υπερ-σύνδεση για το εύρος.

Προσθέτει τον αριθμό PivotFieldGroupType

Αντιπροσωπεύει τον τύπο ομάδας του πεδίου περιστροφής.

Προσθέτει τάξεις CustomPiovtFieldGroupItem και PivotDiscreteGroupSettings

Αντιπροσωπεύει τη διακριτή ομάδα του πεδίου περιστροφής.

Προσθέτει PivotGroupByType.Numbers και ξεπερνάει το PivotGroupByType.RangeOfValues enum

Χρησιμοποιήστε το PivotGroupByType.Numbers enum για να ομαδοποιήσετε το συγκεντρωτικό πεδίο κατά αριθμητικές τιμές.

Προσθέτει την τάξη PivotNumbericRangeGroupSettings

Αντιπροσωπεύει τις ρυθμίσεις των αριθμητικών ομάδων για το πεδίο περιστροφής.

Προσθέτει την τάξη PivotDateTimeRangeGroupSettings

Αντιπροσωπεύει τις ρυθμίσεις των ομάδων ώρας ημερομηνιών για το συγκεντρωτικό πεδίο.

Προσθέτει την ιδιότητα ImageOrPrintOptions.EmfRenderSetting

Ρύθμιση για την απόδοση του μετα-αρχείου Emf κατά την απόδοση σε εικόνα.

Προσθέτει την ιδιότητα XpsSaveOptions.EmfRenderSetting

Ρύθμιση για την απόδοση του μετα-αρχείου Emf κατά την απόδοση στο XPS.

Προσθέτει PdfCompliance.Pdf14, Pdf15, Pdf16, Pdf17 enum

Υποστηρίζει απόδοση σε μορφή Pdf συμβατή με PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.

Απαρχαιωμένη Συμμόρφωση Pdf. Καμία αρίθμηση

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού το PdfCompliance.Pdf14.

Ξεπερνά την ιδιότητα Legend.LegendEntriesLabels και προσθέτει τη μέθοδο Legend.GetLegendLabels()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Legend.GetLegendLabels().

Προσθέτει τη μέθοδο GridPivotTableCollection.RemoveAt().

Καταργήστε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα στο καθορισμένο ευρετήριο στο GridDesktop.

Προσθέτει την κλάση GridSheetRender

Αντιπροσωπεύει μια απόδοση φύλλου εργασίας που μπορεί να αποδώσει φύλλο εργασίας σε διάφορες εικόνες όπως (BMP, PNG, JPEG, TIFF..) στο GridDesktop.

Προσθέτει την κλάση GridImageOrPrintOptions

Επιτρέπει τον καθορισμό επιλογών κατά την απόδοση φύλλου εργασίας σε εικόνες, εκτύπωση φύλλου εργασίας ή απόδοση γραφήματος σε εικόνα στο GridDesktop.

Προσθέτει κλάση GridSheetPrintingPreview

Αντιπροσωπεύει την προεπισκόπηση εκτύπωσης φύλλου εργασίας στο GridDesktop.

Προσθέτει την κλάση GridPdfSaveOptions

Αντιπροσωπεύει τις επιλογές αποθήκευσης αρχείου pdf στο GridDesktop.

Προσθέτει μεθόδους UnhideColumns()/UnhideRows() για GridCells

Αποκρύπτει τις κρυφές στήλες/γραμμές στο GridDesktop.

 Ελληνικά