Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-44317Το κείμενο σε αυτό το xlsx είναι αλλοιωμένο
CELLSJAVA-44271Κατά τη μετατροπή του Excel σε PDF, η θέση εξόδου μετατοπίζεται σε σύγκριση με την περίπτωση της μη αυτόματης μετατροπής
CELLSJAVA-44197Κατά τη μετατροπή του XLSX σε PDF, το σχήμα του πίνακα χρόνου (παράθυρο) δεν εμφανίζεται
CELLSJAVA-44267Το βιβλίο εργασίας που περιέχει έναν συγκεντρωτικό πίνακα καταστρέφεται
CELLSJAVA-44114XLSX έως PDF: Τα δεδομένα σε μορφή επιστημονικού αριθμού από το αρχείο XLSX δεν ταιριάζουν με τα δεδομένα στο αρχείο εξόδου PDF
CELLSJAVA-44293Το εκ νέου αποθηκευμένο αρχείο Excel πρέπει να ανακτηθεί κατά το άνοιγμα του στο MS Excel
CELLSJAVA-43194Οι εικόνες εμφανίζονται λανθασμένα
CELLSJAVA-44243Αποτυχία αποθήκευσης του αρχείου επίδειξης ελατηρίου GridWeb στο jdk1.8
CELLSJAVA-44276Αναντιστοιχία ύψους κεφαλίδας σειράς με περιεχόμενο σειράς μετά το κελί επεξεργασίας για το αρχείο 249.xls
CELLSJAVA-44284αύξηση εξαίρεσης μνήμης για το αρχείο bug.xlsx
CELLSJAVA-44229Ο τύπος χάνεται όταν το περιεχόμενο td αναδιπλώνεται με ετικέτα div
CELLSJAVA-44247Το κείμενο μιας γραμμής αναδιπλώνεται κατά τη μετατροπή σε pdf
CELLSJAVA-44175πρόβλημα με επικαλυπτόμενες ετικέτες γραφημάτων ντόνατ
CELLSJAVA-44192Το όνομα στοιχείου άξονα κατηγορίας στο γράφημα έχει αποκοπεί στη μετατροπή Excel σε PDF
CELLSJAVA-44233Άπειρος βρόχος κατά τη μετατροπή του αρχείου XLSX
CELLSJAVA-44263Η ρύθμιση της κατεύθυνσης του κειμένου της ετικέτας γραφήματος σε κατακόρυφο δεν τίθεται σε ισχύ
CELLSJAVA-44268Εξαίρεση “java.lang.NullPointerException” στη μέθοδο Chart.toPdf
CELLSJAVA-44302Η κατεύθυνση κειμένου του άξονα συντεταγμένων είναι λάθος μετά τη μετατροπή του αρχείου Excel σε HTML
CELLSJAVA-44314Λανθασμένες ετικέτες αξόνων κατηγορίας γραφήματος στην απόδοση γραφήματος στην εικόνα
CELLSJAVA-44274Υποστηρίζεται η μορφή SVG για ανάγνωση ή απόδοση στο PDF
CELLSJAVA-44311Εξαίρεση “java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space” κατά την απόδοση σε μορφή αρχείου HTML
CELLSJAVA-44285Εξαίρεση “java.lang.ClassCastException: com.aspose.cells.n2f δεν μπορεί να μεταδοθεί στο com.aspose.cells.o90” κατά την κλήση Workbook.calculateFormula()

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Απαρχαιωμένη μέθοδος Cells.AddAddInFunction().

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού μεθόδους WorksheetCollection.RegisterAddInFunction().

Προσθέτει τη μέθοδο NameCollection.Filter() και τον αριθμό NameScopeType.

Λαμβάνει τα καθορισμένα ονόματα ανά εύρος.

Προσθέτει τον αριθμό MsoDrawingType.Timeline.

Αντιπροσωπεύει τον τύπο αντικειμένων σχεδίασης γραμμής χρόνου.

 Ελληνικά