Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-45737Υποστήριξη λειτουργίας MAKEARRAY
CELLSJAVA-45705Υποστήριξη json ως πηγή δεδομένων έξυπνου δείκτη
CELLSJAVA-45750Ανάκτηση πληροφοριών “Το στυλ περιλαμβάνει”.
CELLSJAVA-45759Βελτιώστε την απόδοση του αναδρομικού υπολογισμού κοινόχρηστων τύπων
CELLSJAVA-45679Διαφορετική συμπεριφορά των αρχείων XLSX και XLSB για χαρακτηριστικά MaxRow και MaxColumn κατά τη χρήση σε LightCells API
CELLSJAVA-45707Ο υπολογισμός της συνάρτησης VLOOKUP λαμβάνει μια τιμή σφάλματος
CELLSJAVA-45710Λανθασμένη τιμή που λήφθηκε μετά τον υπολογισμό της συνάρτησης IRR
CELLSJAVA-45713Ατελείωτος βρόχος με τη μέθοδο “CalculateFormula”.
CELLSJAVA-45721Ο τύπος NumberValue δεν λειτουργεί
CELLSJAVA-45725Σφάλμα στα δεδομένα αρχείου που αποθηκεύτηκαν μετά την κλήση του υπολογισμού του τύπου
CELLSJAVA-45608XLSX έως PNG: Αναδίπλωση κειμένου γραφημάτων και άξονας Υ
CELLSJAVA-45627Υπερβολική κατανάλωση μνήμης κατά τη μετατροπή του αρχείου σε PDF
CELLSJAVA-45703Λείπει ο τίτλος του γραφήματος κατά τη μετατροπή του αρχείου σε pdf
CELLSJAVA-45724Το πρόβλημα με την εμφάνιση του υπομνήματος κυκλικού γραφήματος μετά το XLSX μετατρέπεται σε HTML
CELLSJAVA-45752Οι ετικέτες δεδομένων (ποσοστά) είναι λανθασμένες στο γράφημα HTML που δημιουργήθηκε για τρισδιάστατο γράφημα πίτας
CELLSJAVA-45700Μετατροπή Excel σε PDF - Κάποιο κείμενο αποκλείεται από την εικόνα
CELLSJAVA-45706Το Sparkline επικαλύπτει κείμενο κελιού κατά τη μετατροπή σε Svg
CELLSJAVA-45731Το κείμενο περικόπτεται κατά τη μετατροπή του αρχείου σε PDF
CELLSJAVA-45733Σφάλμα σελιδοποίησης αρχείου κατά τη μετατροπή του αρχείου σε PDF
CELLSJAVA-45741Η εικόνα Emf χάνεται κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας σε pdf
CELLSJAVA-45274Ορισμένα κείμενα δεν είναι ορατά κατά τη μετατροπή σε html
CELLSJAVA-45686Aspose.Cells 23.10: Η αλλαγή της ορατότητας των κρυφών κελιών δεν λειτουργεί
CELLSJAVA-45687Οι εικόνες συρρικνώνονται κατά τη μετατροπή του HTML σε βιβλίο εργασίας του Excel
CELLSJAVA-45701Οι γραμματοσειρές αλλάζουν για τα δεδομένα στα κελιά του excel όπου υπάρχουν υπερσύνδεσμοι
CELLSJAVA-45704Δημιουργήθηκε επιπλέον κενό διάστημα μεταξύ των γραφημάτων κατά τη μετατροπή του αρχείου σε HTML
CELLSJAVA-45709Ορισμένα ψηφία δείχνουν εξάρθρωση κατά την αποθήκευση του αρχείου σε html
CELLSJAVA-45714Σφάλμα θέσης κειμένου κατά τη μετατροπή του αρχείου σε HTML
CELLSJAVA-45739Η εικόνα χάθηκε μετά τη μετατροπή του XLSX σε HTML
CELLSJAVA-43383Το GETPIVOTDATA δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείτε ομαδοποίηση πεδίων
CELLSJAVA-45685Παλινδρόμηση: Λήψη λανθασμένης τιμής στη λειτουργία προεπισκόπησης της εξερεύνησης αρχείων για το Pivot
CELLSJAVA-45708Οι έξυπνοι δείκτες δεν μπορούν να λάβουν τη σωστή διάταξη όταν ορίζουν την αντικατάσταση γραμμή προς γραμμή σε false
CELLSJAVA-45719Παλινδρόμηση: τα φίλτρα δεν ανανεώνονται
CELLSJAVA-45720Μετά το pivotTable.refreshData το αρχείο είναι κατεστραμμένο
CELLSJAVA-45734Το accountData ρίχνει το java.lang.NullPointerException
CELLSJAVA-45743Τα μερικά δεδομένα αλλοιώνονται μετά τη μετατροπή από xls σε xlsx
CELLSJAVA-45728Διαγράμματα καταρράκτη Οι ετικέτες του άξονα X κόβονται όταν το πλάτος του γραφήματος μειώνεται

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει PdfCompliance.Pdf2b, Pdf2u, Pdf2a, Pdf3b, Pdf3u, Pdf3a enum

Υποστηρίζει απόδοση σε μορφή Pdf συμβατή με PDF/A-2b,2u,2a (ISO 19005-2) και PDF/A-3b,3u,3a (ISO 19005-2).

Καταργεί την ιδιότητα Axis.AxisLabels και προσθέτει τη μέθοδο Axis.GetAxisTexts()

Χρησιμοποιήστε αντί αυτού τη μέθοδο Axis.GetAxisTexts().

Καταργεί την ιδιότητα Cells.MergedCells και προσθέτει τη μέθοδο Cells.GetMergedAreas()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Cells.GetMergedAreas().

Καταργεί τη μέθοδο Comment.GetCharacters() και προσθέτει τη μέθοδο Comment.GetRichFormattings()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Comment.GetRichFormattings() αντί.

Καταργεί τη μέθοδο Shape.GetCharacters() και προσθέτει τη μέθοδο Shape.GetRichFormattings()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Shape.GetRichFormattings().

Καταργεί τη μέθοδο PivotField.GetPivotFilters() και προσθέτει τη μέθοδο PivotField.GetFilters()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο PivotField.GetFilters().

Καταργεί τη μέθοδο Range.Union() και προσθέτει τη μέθοδο Range.UnionRange()

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Range.UnionRange().

Προσθέτει τη μέθοδο WorkbookDesigner.SetJsonDataSource().

Ορίζει τη συμβολοσειρά json ως πηγή δεδομένων έξυπνων δεικτών.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsNumberFormatApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή αριθμού.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsFontApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή γραμματοσειράς.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsAlignmentApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή στοίχισης.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsBorderApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή περιγράμματος.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsFillApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή συμπλήρωσης.

Προσθέτει την ιδιότητα Style.IsProtectionApplied

Υποδεικνύει εάν εφαρμόζεται η μορφή προστασίας.

Προσθέτει την ιδιότητα PptxSaveOptions.IgnoreHiddenRows

Υποδεικνύει εάν αγνοούνται οι κρυφές σειρές κατά τη μετατροπή του Excel σε PowerPoint

Προσθέτει την ιδιότητα PptxSaveOptions.AdjustFontSizeForRowType

Αντιπροσωπεύει τον τύπο γραμμής που πρέπει να προσαρμοστεί το μέγεθος της γραμματοσειράς εάν το ύψος της σειράς είναι μικρό.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.IsJsBrowserCompatible

Υποδεικνύει εάν το JavaScript είναι συμβατό με προγράμματα περιήγησης που δεν υποστηρίζουν JavaScript.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.IsMobileCompatible

Υποδεικνύει εάν η έξοδος HTML είναι συμβατή με κινητές συσκευές.

 Ελληνικά