Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-43768Java Παρατηρείται ζήτημα Heap Space κατά τη μετατροπή του αρχείου XLSX σε PDF
CELLSJAVA-43875Εξαίρεση “Invalid FontUnderlineType string val” κατά τη φόρτωση του αρχείου XLSX
CELLSJAVA-43876Εξαίρεση “java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException” κατά τη φόρτωση ενός αρχείου XLSX
CELLSJAVA-43646Το εφέ σκιάς του κειμένου δεν αποδίδεται σωστά
CELLSJAVA-43760Ο προσανατολισμός του ισοσκελούς τριγώνου είναι εσφαλμένος
CELLSJAVA-43786Κατά τη μετατροπή του αρχείου XLS σε XLSX, ορισμένα μέρη σχετικά με σχήματα δεν αποδίδονται σωστά
CELLSJAVA-43838Μετά την εκτέλεση του XlsToXlsx, το AutoShape χάνεται
CELLSJAVA-43839Μετά την εκτέλεση του XlsToXlsx, το LeftBracket χάνεται
CELLSJAVA-43842Μετά την εκτέλεση του XlsToXlsx, το σχήμα του LeftBracket είναι διαφορετικό από το αρχικό
CELLSJAVA-43848Μετατροπή Excel σε PDF - ορισμένοι χαρακτήρες WordArt δεν είναι τυλιγμένοι με τον ίδιο τρόπο όπως στο αρχείο Excel
CELLSJAVA-43880Λανθασμένες στρογγυλεμένες γωνίες του πλαισίου κειμένου μετά τη μετατροπή xls σε xlsx
CELLSJAVA-43867Το εικονίδιο μορφής υπό όρους διαφέρει κατά την εξαγωγή σε html
CELLSJAVA-43812excelToHtml: Η μετατόπιση θέσης σχήματος είναι εσφαλμένη
CELLSJAVA-43871Τα αντικείμενα OLE Prism 9 δεν εμφανίζονται στην έξοδο PDF
CELLSJAVA-43883Εσφαλμένα μεγέθη απόδοσης σελίδας
CELLSJAVA-43881Η συγχώνευση αρχείων έχει ως αποτέλεσμα να λείπει η ρύθμιση χρώματος φόντου των φύλλων
CELLSJAVA-43892Τα περιγράμματα του Excel που μετατράπηκαν σε HTML λείπουν
CELLSJAVA-43787Εξαίρεση “IllegalArgumentException: μήκη παύλας όλα μηδέν …” στο Excel σε απόδοση HTML
CELLSJAVA-43885IllegalArgumentException κατά τη μετατροπή του excel
CELLSJAVA-43874Το Workbook.save δημιουργεί μια εξαίρεση σε ένα συγκεκριμένο αρχείο από το Aspose.Cells μόνο όταν εφαρμόζεται η άδεια Aspose

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Προσθέτει υπερφορτωμένη μέθοδο Name.GetRefersTo().

Λαμβάνει την έκφραση τύπου με βάση το καθορισμένο κελί.

Προσθέτει υπερφορτωμένη μέθοδο Range.AutoFill().

Συμπληρώστε αυτόματα το εύρος στόχου με τον τύπο πλήρωσης.

Προσθέτει την ιδιότητα Comment.IsThreadedComment.

Υποδεικνύει εάν αυτό το σχόλιο είναι σχόλιο με νήματα.

Προσθέτει την ιδιότητα HtmlSaveOptions.IgnoreInvisibleShapes.

Δείχνει αν γίνεται αναζήτηση αόρατων σχημάτων κατά την αποθήκευση html.

Προσθέτει την ιδιότητα Range.CurrentRegion.

Επιστρέφει ένα εύρος που οριοθετείται από οποιονδήποτε συνδυασμό κενών σειρών και κενών στηλών.

Προσθέτει την κλάση AxisBins.

Αντιπροσωπεύει κάδους αξόνων για γραφήματα ιστογράμματος.

Παρωχημένη μέθοδος SheetRender.GetPageSize(int pageIndex)

Χρησιμοποιήστε το SheetRender.GetPageSizeInch(int pageIndex).

Προσθέτει μέθοδο SheetRender.GetPageSizeInch(int pageIndex)

Λάβετε το μέγεθος σελίδας της εικόνας εξόδου σε μονάδα ίντσας.

Προσθέτει μέθοδο WorkbookRender.GetPageSizeInch(int pageIndex)

Λάβετε εικόνα εξόδου μεγέθους σελίδας σε μονάδα ίντσας.

 Ελληνικά