Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSJAVA-45440Τα σχήματα με περιεχόμενο δεν αποδίδονται με ακρίβεια στη μετατροπή Excel σε PDF
CELLSJAVA-45473Σφάλμα υπολογισμού της συνάρτησης EXCEL TRIM().
CELLSJAVA-45475Ανεξήγητη αλλαγή στον χειρισμό των αριθμών στη σωστή συνάρτηση
CELLSJAVA-45027Ζήτημα επικαλυπτόμενων ετικετών στα γραφήματα ντόνατ
CELLSJAVA-45102Πρόβλημα με την απόδοση γραφήματος - το σύμβολο “+” και το γράφημα τόσο για τον άξονα x όσο και για τον άξονα y δεν σχεδιάζονται στην έξοδο PDF
CELLSJAVA-45398Η θέση των υπομνημάτων δεν διατηρείται κατά τη μετατροπή του γραφήματος σε εικόνα
CELLSJAVA-45396Η θέση των γραμμών οδηγού δεν διατηρείται κατά τη μετατροπή του γραφήματος σε εικόνα
CELLSJAVA-45399Το μέγεθος γραμματοσειράς των μύθων δεν διατηρείται κατά τη μετατροπή του γραφήματος σε εικόνα
CELLSJAVA-45409Λείπει οριζόντιος άξονας (κατηγορία) στα γραφήματα απόδοσης PDF από το γράφημα Excel
CELLSJAVA-45419Γράφημα σε εικόνα - η συμβολοσειρά χωρίζεται σε δύο γραμμές
CELLSJAVA-45423Excel Chart into image (.jpeg) : λάθος εξαγωγή
CELLSJAVA-45459Οι αναφορές Cell δεν εμφανίζονται σωστά κατά τη μετατροπή του PDF στο Excel
CELLSJAVA-45478XLSX έως PNG: Λανθασμένη κλίμακα του άξονα Υ
CELLSJAVA-45480Ο άξονας Χ του γραφήματος είναι πολύ μεγάλος στο Excel για απόδοση PDF
CELLSJAVA-45456Εσφαλμένη απόδοση του torus σε topdf(.net /java)
CELLSJAVA-45471Η οριζόντια και κάθετη ανάλυση δεν ορίζεται στο Tiff κατά τη μετατροπή σε εικόνα Tiff στο JDK9
CELLSJAVA-45469Πρόβλημα μετατόπισης κειμένου κατά την αποθήκευση του αρχείου στο HTML
CELLSJAVA-45487Πρόβλημα ευθυγράμμισης κατά τη φόρτωση του HTML στο αρχείο Excel
CELLSJAVA-45486Ειδικοί χαρακτήρες εμφανίζονται κατά τη μετατροπή υπολογιστικού φύλλουML σε xlsx
CELLSJAVA-45481Οι ετικέτες των αξόνων αποδίδονται ως κατακόρυφες, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαγώνιες
CELLSJAVA-45485Εμφανίζονται οι γραμμές γραφήματος καταρράκτη σε εικόνα
CELLSJAVA-45491Υπερχείλιση μνήμης κατά τη μετατροπή xls σε xlsx
CELLSJAVA-45489Παρουσιάζονται εξαιρέσεις κατά τη μετατροπή xlsx σε xls

Δημόσιο API και Μη συμβατές αλλαγές προς τα πίσω

Ακολουθεί μια λίστα με τυχόν αλλαγές που έγιναν στο κοινό API, όπως προστέθηκαν, μετονομάστηκαν, αφαιρέθηκαν ή καταργήθηκαν μέλη, καθώς και οποιαδήποτε μη συμβατή αλλαγή που έγινε στο Aspose.Cells for Java. Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που παρατίθεται, θέστε την στο το φόρουμ υποστήριξης Aspose.Cells.

Αλλάζει τη συμπεριφορά της ρύθμισης Cells.StandardWidth

Σε παλιές εκδόσεις, η ρύθμιση του τυπικού πλάτους για το φύλλο εργασίας δεν αλλάζει το πλάτος των στηλών των οποίων το πλάτος ορίζεται από την προεπιλεγμένη στήλη. Αυτό προκάλεσε ασυνεπές αποτέλεσμα κατά την αλλαγή της ακολουθίας ορισμού τυπικού πλάτους και εφαρμογής στυλ σειράς. Από την 23.7, κάνουμε το πλάτος των προεπιλεγμένων στηλών να αλλάζει ώστε να διατηρείται το ίδιο με το νέο τυπικό πλάτος όταν ο χρήστης ορίζει αυτήν την ιδιότητα.

Απαρχαιωμένο FileFormatType.Numbers αρ

Χρησιμοποιήστε το FileFormatType.Numbers09.

Προσθέτει FileFormatType.MicrosoftCabinet και FileFormatType.Rtf enum

Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό τύπου μορφής αρχείου.

Προσθέτει μέθοδο Shape.GetActualBox()

Λαμβάνει την πραγματική θέση και το μέγεθος του σχήματος (μετά την εφαρμογή περιστροφής, αναστροφής κ.λπ.)

Προσθέτει ιδιότητες XmlLoadOptions.ConvertNumericOrDate, XmlLoadOptions.NumberFormat και XmlLoadOptions.DateFormat

Αντιπροσωπεύει τις επιλογές μετατροπής αριθμητικού κειμένου.

Προσθέτει την ιδιότητα XmlLoadOptions.IgnoreRootAttributes

Υποδεικνύει εάν αγνοούνται οι ιδιότητες του ριζικού στοιχείου xml.

 Ελληνικά