Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

ΚλειδίΠερίληψηΚατηγορία
CELLSPYTHONNET-166Διορθώστε το ζήτημα εξαίρεσης άδειας χρήσης
CELLSNET-47162Υποστήριξη για τη διατήρηση των χώρων πλήρωσης σε φόρμουλες
CELLSNET-53871Αντικαταστήστε ορισμένους χαρακτήρες του κειμένου πλούσιας μορφοποίησης του κελιού
CELLSNET-53856Προσθέστε τη μέθοδο Cells.DeleteRow (int rowIndex, bool updateReference) για να κάνετε το apis για τη γραμμή και τη στήλη συνεπή
CELLSNET-53779Βελτιώστε την οθόνη Ui για την αναπτυσσόμενη λίστα με μεγάλη λίστα δεδομένων
CELLSNET-53698Οι τύποι ορισμένων μορφοποιήσεων υπό όρους μπορούν να αγνοηθούν κατά την αποθήκευση του xlsb
CELLSNET-53874Υποστήριξη αντικατάστασης κειμένου με μορφοποίηση
CELLSNET-53887Εισαγωγή κειμένου σε κελί εμπλουτισμένης μορφοποίησης
CELLSNET-53318Η συνάρτηση CHAR επιστρέφει τιμή σφάλματος κατά την κλήση του CalculateFormula
CELLSNET-53752Το DataSorter δεν διαγράφει τα παλιά δεδομένα όταν τα νέα δεδομένα είναι κενά
CELLSNET-53789Εσφαλμένο αποτέλεσμα του υπολογισμού του τύπου NUMBERVALUE
CELLSNET-53796Η υπολογισμένη τιμή της συνάρτησης αλλάζει από “#REF!” στο “#VALUE!” μετά την αλλαγή της μορφής αρχείου από xlsx σε xls
CELLSNET-53778Τα σύμβολα δεν είναι ευθυγραμμισμένα με το γράφημα
CELLSNET-53791Λανθασμένες ετικέτες στον άξονα x του γραφήματος κατά την αποθήκευση του αρχείου σε pdf
CELLSNET-53814Το Chart.ToImage έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικούς άξονες σε σύγκριση με το γράφημα του Excel
CELLSNET-53724Η σειρά 10000 αποκόπτεται κατά τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας σε PDF με το OnePagePerSheet ορισμένο σε true
CELLSNET-53672Πρόβλημα με την απόδοση διάταξης περιεχομένου στο Excel σε μετατροπή HTML
CELLSNET-53562Διατηρήστε το ίδιο μέγεθος χαρτιού κατά τη μετατροπή του Excel σε Word
CELLSNET-53701Πολλαπλασιάζει τα χειριστήρια μετά την εκ νέου αποθήκευση του αρχείου
CELLSNET-53737Σφάλμα εύρους μορφοποίησης υπό όρους μετά τη μετατόπιση μιας περιοχής κελιών
CELLSNET-53788Οι ιδιότητες ρύθμισης εικόνας της κεφαλίδας και του υποσέλιδου αλλάζουν κατά την εκ νέου αποθήκευση του αρχείου
CELLSNET-53803Η μορφοποίηση υπό όρους δεν λειτουργεί για το αρχείο xlsb εάν ο τύπος τελεστή είναι μεταξύ
CELLSNET-53810Σφάλμα συγχώνευσης εύρους Cell μετά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακα
CELLSNET-53816Τα δεδομένα δεν συμπληρώνονται στα κελιά του φύλλου εργασίας όταν τα ονόματα πεδίων Smart Markers περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες
CELLSNET-53819Τα δεδομένα πίνακα γίνονται εικόνες κατά τη μετατροπή του αρχείου Excel σε docx
CELLSNET-53823Ορισμένα όρια συγχωνευμένων περιοχών εξαφανίστηκαν κατά τη μετατροπή του Excel σε docx
CELLSNET-53824Το πλάτος των εξαγόμενων στηλών στο docx δεν είναι ίδιο στο xlsx
CELLSNET-53844Κορυφαία 10 σφάλματα υπολογισμού στο Φίλτρο τιμών μετά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακα
CELLSNET-53850Σφάλμα μεγαλύτερο από τον υπολογισμό στο Φίλτρο τιμών μετά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακα
CELLSNET-53851Παρουσιάστηκε εξαίρεση κατά την ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακα
CELLSNET-53854Η τιμή του υπολογισμένου πεδίου περιστροφής δεν είναι ίδια με το MS Excel.
CELLSNET-53855Το Range.CurrentRegion χρειάζεται πολύ χρόνο για μεγάλα τραπέζια στο βιβλίο εργασίας
CELLSNET-53863Η τιμή Grand Total δεν είναι σωστή με το φίλτρο συγκεντρωτικού πίνακα.
CELLSNET-53885Η αντιγραφή μιας περιοχής δεν αντιγράφει όλα τα περιγράμματα
 Ελληνικά