Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Εισαγωγή

Το Aspose.Cells for Reporting Services σάς επιτρέπει να παραδίδετε εγγενείς αναφορές του Excel στις υπηρεσίες αναφοράς Microsoft SQL Server 2005. Σε αντίθεση με το ενσωματωμένο πρόγραμμα απόδοσης για αναφορές που βασίζονται στο Excel, το Aspose.Cells for Reporting Services παρέχει ένα εκτεταμένο σύνολο δυνατοτήτων και επιτρέπει τη μετατροπή των αναφορών RDL σε: Excel 97-2003 δυαδική μορφή XLS, SpreadsheetML ή μορφή Excel2007 481 076.

URL λήψης: https://releases.aspose.com/cells/reportingservices

 Ελληνικά