Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Εισαγωγή

Το Aspose.Cells for Reporting Service v1.0.1 περιλαμβάνει βελτίωση δυνατοτήτων και διορθώσεις σφαλμάτων από

την πρώτη κυκλοφορία.

Τι νέα?

  • Υποστηρίζεται για εξαγωγή μήτρας
  • Υποστηρίζεται για εξαγωγή αρχείου CSV και TabDelimited
  • Υποστήριξε την εικόνα φόντου.

Τι διορθώθηκε;

  • Διορθώθηκε το σφάλμα όταν το image.ImageData είναι μηδενικό.
  • Διορθώθηκε το σφάλμα όταν η τιμή του πλαισίου κειμένου περιέχει τη μορφή αριθμού.
  • Διορθώθηκε το σφάλμα κατά την ομαδοποίηση του πίνακα.

URL λήψης:

https://releases.aspose.com/cells/reportingservices

 Ελληνικά