Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Αγαπητοί πελάτες,

Έχουμε κυκλοφορήσει το Aspose.Cells.ReportingServices V1.1.0.0.

Τι νέα?

  •  Παρέχουμε ένα εργαλείο πρόσθετου πελάτη - Aspose Cells Report Designer που επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το MS Excel ως εργαλείο σχεδίασης αναφορών. Με το Aspose Cells οι χρήστες του Report Designer μπορούν να σχεδιάσουν ένα πρότυπο αναφοράς στο Excel αντί για το Visual Studio ή άλλο εργαλείο δημιουργίας αναφορών. Το πρότυπο αναφοράς είναι ενσωματωμένο στο αρχείο Reporting Services RDL και μπορεί να δημοσιευθεί στον διακομιστή αναφορών. Κάνει τον σχεδιασμό αναφορών εύκολη και γρήγορη εργασία.
  • Η απόδοση διακομιστή Aspose.Cells for Reporting Services έχει βελτιωθεί σημαντικά. Δουλεύοντας με το πρότυπο αναφοράς, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις προηγμένες δυνατότητες του Excel στις Υπηρεσίες Αναφορών, συμπεριλαμβανομένων εγγενών γραφημάτων Excel, προηγμένων τύπων, συγκεντρωτικών πινάκων και άλλων.
 Ελληνικά