Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Diagram για .NET 22.9

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Downloads:
  • 1
  • File Size:
  • 13.04MB
  • Date Added:
  • 6/9/2022

Στοιχεία αρχείου

Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας σε HTML

Έχουν γίνει διάφορες βελτιώσεις στη μετατροπή και εξαγωγή διαγραμμάτων Microsoft Visio® σε μορφή HTML. Ο ακόλουθος κώδικας C# μετατρέπει το VSD σε HTML χρησιμοποιώντας API:

// The path to the documents directory.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadSaveConvert();
// Load diagram
Diagram diagram = new Diagram(dataDir + "ExportToHTML.vsd");
// Save diagram
diagram.Save(dataDir + "outputVSDtoHTML.html", SaveFileFormat.HTML);

Βελτιωμένη μετατροπή VSDX σε SVG

Προηγουμένως, όταν το αρχείο μορφής Microsoft Visio® VSDX μετατράπηκε σε διανυσματική μορφή SVG, όλο το κείμενο μέσα στα πλαίσια χρησιμοποιούσε για να ξεπεράσει τις γραμμές πλαισίου. Αυτό το ζήτημα έχει επιδιορθωθεί τώρα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα κώδικα C# που λειτουργεί ως μετατροπέας VSD σε SVG χρησιμοποιώντας API:

// The path to the documents directory.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadSaveConvert();

// Call the diagram constructor to load a VSD diagram
Diagram diagram = new Diagram(dataDir + "ExportToSVG.vsd");

// Save SVG Output file
diagram.Save(dataDir + "Output.svg", SaveFileFormat.SVG);

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Diagram for .NET 22.9 Release Notes.

 Ελληνικά