Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.Email για .NET 22.5

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

 • Downloads:
 • 4
 • File Size:
 • 51.92MB
 • Date Added:
 • 10/6/2022

Στοιχεία αρχείου

Καλύτερη απόδοση της μετεγκατάστασης email στο Office® 365

A performance issue was observed while migrating emails to the Microsoft Office® 365. Αυτό το ζήτημα έχει επιλυθεί τώρα.

Υποστήριξη σελιδοποίησης πελάτη Microsoft Graph®

Η σελιδοποίηση των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων email είχε πρόβλημα κατά την ανάγνωση μέσω του Microsoft Graph® Client. Αυτό το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί.

// reading unread messages with paging
using var client = GraphClient.GetClient(tokenProvider, config.Tenant);

// paging option
var itemsPerPage = 10;
// create unread messages filter
GraphQueryBuilder builder = new GraphQueryBuilder();
builder.IsRead.Equals(false);
var query = builder.GetQuery();
// list messages
var pageInfo = client.ListMessages(KnownFolders.Inbox, new PageInfo(itemsPerPage), query);
var messages = pageInfo.Items;

while (!pageInfo.LastPage)
{
  pageInfo = client.ListMessages(KnownFolders.Inbox, pageInfo.NextPage, query);
  messages.AddRange(pageInfo.Items);
}

// set messages state as read
foreach (var message in messages)
{
  client.SetRead(message.ItemId);
}

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και διορθώσεων σφαλμάτων σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.Email for .NET 22.5 Release Notes.

 Ελληνικά