Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.OMR για .NET

Το Aspose.OMR για .NET είναι ένα απλό στη χρήση API που επιτρέπει στους προγραμματιστές να εκτελούν λειτουργία OMR σε εικόνες. Το Aspose.OMR μπορεί να εκτελέσει λειτουργία OMR σε αρχεία εικόνας JPEG, PNG, GIF, TIFF και BMP και να αποθηκεύσει την έξοδο σε μορφή CSV.

Aspose.OMR για Java

Το Aspose.OMR για Java είναι ένα API για την αναγνώριση οπτικών σημάτων από ψηφιοποιημένες εικόνες φύλλων OMR. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση οπτικών σημάτων σε μια ποικιλία μορφών εικόνας όπως BMP, JPG, TIF, TIFF, GIF. Το API επιτρέπει τη λήψη δεδομένων με ανθρωποσήμανση από φόρμες εγγράφων, όπως έρευνες, ερωτηματολόγια, εξεταστικά έγγραφα πολλαπλής επιλογής και άλλες δοκιμές.

 Ελληνικά