Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.pdf για το .NET 22.9

Κατεβάστε  Κατεβάστε 

Στοιχεία αρχείου

  • Κατεβάστεs:
  • 1
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 217.82MB
  • Ημερομηνία προστέθηκε:
  • 12/9/2022

Περιγραφή

Περιέχει aspose.pdf για .NET 22.9 απελευθέρωση.

Στοιχεία αρχείου

Modify Subject Rubrics Order

Added the property to modify the order of the subject rubrics (E=, CN=, O=, OU=, ) into the signature.

PDF to PNG Conversion with Transparent Background

Ability to convert PDF to PNG with transparent background.

Efficient PDF to TIFF Conversion

Previously, it was observed that the PDF to Tiff conversion had slow performance. This issue has now been resolved.

For a complete list of features, enhancements, and bug fixes in this release please visit, Aspose.PDF for .NET 22.9 Σημειώσεις έκδοσης.

 Ελληνικά