Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

 

Aspose.PUB για .NET 22.5

Κατεβάστε  Φόρουμ υποστήριξης 

Στοιχεία αρχείου

  • Λήψεις:
  • 3
  • Μέγεθος αρχείου:
  • 102.3 MB
  • Ημερομηνία προσθήκης:
  • : 2 weeks ago [5/6/2022]

Στοιχεία αρχείου

Υποστήριξη .NET Core 6.0

From this release onwards Aspose.PUB supports .NET Core 6.0 as well. This on-premise C# API is also in comliance with .NET 5.0, .NET Standard 2.1, and .NET Framework 4.0. Το ακόλουθο παράδειγμα κώδικα C# δείχνει πόσο εύκολο είναι να μετατρέψετε τη μορφή «PUB» του Microsoft Publisher σε αρχείο «PDF» του Adobe Acrobat που προκύπτει.

/ For complete examples and data files, please go to https://github.com/aspose-pub/Aspose.PUB-for-.NET
// The path to the documents directory.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Data();

string fileName = dataDir + "halloween-flyer.pub";

var parser = PubFactory.CreateParser(fileName);

var doc = parser.Parse();

Aspose.Pub.PubFactory.CreatePdfConverter().ConvertToPdf(doc, dataDir + "result_out.pdf");

Για μια πλήρη λίστα λειτουργιών, βελτιώσεων και σφαλμάτων που διορθώθηκαν σε αυτήν την έκδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Aspose.PUB for .NET 22.5 Release Notes.

 Ελληνικά