Aspose.Cells for Android via Java 18.12 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSJAVA-42745Bağlantı noktalarını almak için döndürülen değeri değiştirinYeni özellik
CELLSJAVA-42662Aralığı HTML olarak dışa aktarma yeteneği sağlayınYeni özellik
CELLSJAVA-42746XLSX, HTML’e dönüştürüldüğünde veri çubukları eksikYeni özellik
CELLSJAVA-42747XLSX, HTML’e dönüştürüldüğünde değer hala mevcutturYeni özellik
CELLSJAVA-42634Sol sağ şerit şeklini resme dönüştürünArtırma
CELLSJAVA-42713Aspose.Cells for Java JavaDocs - eksik paket listesi dosyasıArtırma
CELLSJAVA-42528Yazı tipi geçerli bir HTML5 değil ve kendi kendine kapanan etiket ve web tarayıcıları içeriğini yanlış tanıtıyorArtırma
CELLSJAVA-42738XLSX’den yanlış doğrulama değerleri okunduArtırma
CELLSJAVA-42734Ardışık sınırlayıcıları farklı olarak ele alırken sorunArtırma
CELLSJAVA-42731Japonca yerel ayar için tarih biçimi yanlışArtırma
CELLSJAVA-42748LightCells API, büyük dosyayı yükleyemiyorArtırma
CELLSJAVA-42728PDF çıktısına kaydederken bir istisna (StackOverFlow) yükseliyorBöcek
CELLSJAVA-42729ROUNDUP() tarafından hesaplanan yanlış değerBöcek
CELLSJAVA-42724Satır yüksekliklerini düzgün şekilde kopyalamayan PasteType.ALL (Yapıştırma seçenekleri) ile bir aralığı kopyalayınBöcek
CELLSJAVA-42722Yeni metin ayarlandığında köprü metni biçimlendirmesi kayboluyorBöcek
CELLSJAVA-42688Geçersiz Rusça tarih biçimi çıktısıBöcek
CELLSJAVA-42721SheetRender yazı tipleriyle ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-42723MS Excel dosyasını PDF olarak işlerken “java.lang.OutOfMemoryError: Java yığın alanı” istisnasıBöcek
CELLSJAVA-42725Aspose.Cells aracılığıyla hücre formülü alınırken formülde alıntılar görünüyorBöcek
CELLSJAVA-42720Koşullu biçimlendirme kullanılırken performans düşüşüBöcek
CELLSJAVA-42737XLSX->PNG dönüşümünde grafik satırı eksikBöcek
CELLSJAVA-42735getActualChartSize yöntemiyle ilgili sorunBöcek
CELLSJAVA-40861Çalışma kitabı kopyalandığında SmartArt kopyalanmıyorBöcek
CELLSJAVA-42727Excel aralığının HTML çıktısında metin biçimlendirmesi eksikBöcek
CELLSJAVA-42744XLSX, HTML’e dönüştürüldüğünde Simge Kümeleri yanlış hizalanırBöcek
CELLSJAVA-42772Adlandırılmış aralık verilerinin dışa aktarılması doğru şekilde HTML’e (Java) işlenmediBöcek
CELLSJAVA-42753Adlandırılmış Aralık SorunuBöcek
CELLSJAVA-42764Doğrulama, ‘getInCellDropDown()’ yöntemi için her zaman true değerini döndürürBöcek
CELLSJAVA-42768Farklı yerel ayarlar (Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya) için yanlış kültür özel biçimi döndürülüyorBöcek
CELLSJAVA-42758Excel’den PDF’e dönüştürme - Gösterge grafiği oluşturma sorunuBöcek
CELLSJAVA-42761PDF yorumlama, OutOfMemoryError özel durumu oluşturuyorBöcek
CELLSJAVA-42759Dosyaları dönüştürürken CellsExceptionİstisna
CELLSJAVA-42755XLSX dosya(lar)ı başlatılırken “NullPointerException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42762Dosyaları işlerken NumberFormatExceptionİstisna
CELLSJAVA-42774Bir CSV yüklenirken NullPointerExceptionİstisna
CELLSJAVA-42765Bir Excel dosyasını PDF dosya biçiminde işlerken “com.aspose.cells.CellsException” istisnasıİstisna
CELLSJAVA-42754XLS dosya biçimi başlatılırken “IllegalStateException: Geçersiz kodlama: boş” istisnasıİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API Aspose.Cells for Android Aspose.Cells adresinde yapılan, eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve geriye dönük olarak uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen bildirin. Aspose.Cells destek forumunda.

HtmlSaveOptions.WidthScalable özelliğini ekler

Dosyayı HTML’e dışa aktarırken sütun genişliğini açıklamak için ölçeklenebilir birim kullanılıp kullanılmadığını gösterir. Varsayılan değer yanlıştır.

WorkbookDesigner.UpdateEmptyStringAsNull özelliğini ekler

Boş dize değerinin null olarak işlenip işlenmediğini gösterir.

DocumentProperty.ToDateTime() yönteminin, BuiltInDocumentPropertyCollection.CreatedTime, BuiltInDocumentPropertyCollection.LastPrinted ve BuiltInDocumentPropertyCollection.LastSavedTime özelliklerinin döndürülen değerini günceller

Yerel saat dilimindeki saati döndürür.

FormatCondition.Formula1/Formula2 için kullanıcının girişi için daha güçlü kısıtlama gerektirir

Düz girdi dizisi, bir Ad referansına mı atıfta bulunacağı yoksa yalnızca sabit bir dize değeri mi olduğu belirlenemez. Yani, şimdi formülün ‘=’ işareti ile başlamasını istiyoruz. Düz dize değeri “sss” için lütfen “="sss"” gibi bir biçim kullanın.

PivotTable.RefreshedByWho özelliğini ekler

PivotTable’ı en son yenileyen kullanıcının adını alır.

PivotTable.RefreshDate özelliğini ekler

PivotTable’ın en son yenilendiği tarihi alır.

CalculationData.CellRow/CellColumn özelliklerini ekler

Kullanıcının Cell nesnesini getirmek yerine hücrenin satır ve sütun indekslerini alması için etkili bir yol sağlar.

CalculationCell sınıfını ekler

Hesaplanan bir hücreyle ilgili hesaplama verilerini temsil eder.

AbstractCalculationMonitor.OnCircular(IEnumerator circleCellsData) yöntemini ekler

Kullanıcının döngüsel referansları toplaması ve işlemesi için yöntem sağlar.

TxtLoadOptions.TreatConsecutiveDelimitersAsOne özelliğini ekler

Kullanıcının, CSV dosyasını içe aktarırken ardışık sınırlayıcıların tek olarak alınması gerekip gerekmediğini seçmesine izin verir.

FormatCondition.SetFormulas(dize formülü1, dize formülü2, bool isR1C1, bool isLocal) yöntemini ekler

Kullanıcının FormatCondition için formüller ayarlaması için verimli ve uygun bir yol sağlar.

Validation.GetListValue(int satır, int sütun) yöntemini ekler

Kullanıcının, belirli bir hücrenin Doğrulanması için listeyi oluşturacak değeri almasına izin verir.

Eski ValidationCollection.Add(Doğrulama doğrulama) yöntemi

Bunun yerine ValidationCollection.Add(CellArea) yöntemini kullanın.

Validation.Copy(Aspose.Cells.Validation,Aspose.Cells.CopyOptions) yöntemini ekler

Doğrulamayı kopyalar.

BuiltInDocumentPropertyCollection’ın CreatedUniversalTime,LastPrintedUniversalTime ve LastSavedUniversalTime özelliklerini ekler

Yerleşik özelliklerle ilgili UTC saatini döndürür.

OoxmlSaveOptions.UpdateSmartArt özelliğini ekler

Smart art’ın güncellenip güncellenmediğini gösterir.

SmartArtShape sınıfını ekler 

Akıllı sanat şeklini temsil eder.

HtmlSaveOptions.ExportSingleTab özelliğini ekler

Dosyada yalnızca bir çalışma sayfası olduğunda tek sekmenin dışa aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Varsayılan değer yanlıştır.

HtmlSaveOptions.ExportPrintAreaOnly özelliğini ekler

Yalnızca yazdırma alanının html dosyasına aktarılıp aktarılmadığını gösterir. Varsayılan değer yanlıştır.

Eski Workbook.Initialize() yöntemini siler

Bunun yerine Çalışma Kitabı yapıcısını kullanın.

Eski Workbook.Styles özelliğini siler

StyleCollection.Add() yerine çalışma kitabı stili oluşturmak ve işlemek için Workbook.CreateStyle()‘ı kullanın; StyleCollection yerine adlandırılmış stil almak için Workbook.GetNamedStyle(string) kullanın

Eski Workbook.CheckWriteProtectedPassword() yöntemini siler

Bunun yerine WorkbookSettings.WriteProtection.ValidatePassword yöntemini kullanın.

LoadDataFilterOptions.VBA numaralandırmasını ekler

Şablon dosyası yüklenirken VBA projelerini yok sayma seçeneği.

Style.InvariantCustom özelliği ekler

Sayı biçimi için kültürden bağımsız desen dizesini alır (yerleşik sayı için desen dizesi dahil).

FindOptions.ValueTypeSensitive özelliği ekler

Aranan hücre değeri türünün aranan anahtarla aynı olup olmayacağını belirtir.

Eski FindOptions.SearchNext özelliği

Bunun yerine FindOptions.SearchBackward özelliğini kullanın, bu yeni özellik için SearchNext’in false değerine karşılık gelen true değeri.

Eski Cells.FindString, FindStringStartsWith, FindStringEndsWith, FindStringContains ve FindNumber yöntemlerini siler

Bunun yerine Cells.Find(object,Cell,FindOptions) yöntemini kullanın. FindNumber, FindString yöntemleriyle aynı sonucu elde etmek için lütfen FindOptions.ValueTypeSensitive öğesini doğru olarak ayarlayın.

Eski Cells.Start özelliğini siler

Bunun yerine Cells.FirstCell özelliğini kullanın.

Eskimiş Cells.End özelliğini siler

Bunun yerine Cells.LastCell özelliğini kullanın.

Cells[int] özelliğini siler

Bunun yerine bu çalışma sayfasındaki tüm hücreleri yinelemek için Cells.GetEnumerator() yöntemini kullanın.

Eski Shape.Rotation özelliğini siler

Bunun yerine Shape.RotationAngle özelliğini kullanın.

Eski Validation.AreaList özelliğini siler

Bunun yerine Validation.Areas özelliğini kullanın.

Eski Stil yapıcısını siler

Bunun yerine CellsFactory.CreateStyle() veya Workbook.CreateStyle() yöntemini kullanın.

Eski Shape.IsPrinted özelliğini siler

Bunun yerine Shape.IsPrintable özelliğini kullanın.

Eskimiş PivotItem.Move(int) yöntemini siler

Bunun yerine PivotItem.Move(int , bool ) yöntemini kullanın.

Eski siler Cells.ExportDataTable(int, int, int, int,bool, bool),Cells.ExportDataTable(int, int, int, int,object[]), Cells.ExportDataTable(int, int, int, int,bool) , Cells.ExportDataTable(DataTable, int, int[],int, bool) ve Cells.ExportDataTable(DataTable,int, int, int, bool, bool)yöntemleri

Bunun yerine ExportDataTable(firstRow,firstColumn, totalRows, totalColumns,ExportTableOptions) yöntemini kullanın.