Aspose.Cells for .NET 19.4 Sürüm Notları

AnahtarÖzetKategori
CELLSNET-46619Markdown formatındaki belgeyi kaydetme desteğiYeni özellik
CELLSNET-46124WebExtension şekli ekleme desteğiYeni özellik
CELLSNET-46553JSON dosyalarını içe aktarma desteğiYeni özellik
CELLSNET-46653WebExtension görev bölmesi ekleme desteğiYeni özellik
CELLSNET-46656Zincirleme yorumları destekleyinYeni özellik
CELLSNET-46657Hücreleri kesme ve yapıştırma desteğiYeni özellik
CELLSNET-46686Fransızca dili için sayı grubu ayırıcısı olarak beyaz boşluğun (karakter kodu 20) alınmasını desteklerArtırma
CELLSNET-46649Büyük PDF, çevrimiçi araç iLovePDF ile karşılaştırıldığında oluşturulduArtırma
CELLSNET-46093Grafikler, Siyah Beyaz Sayfa Düzenini dikkate almazArtırma
CELLSNET-46677Excel’i PDF’e dışa aktarmak, Arapça metinleri grafiklerde tam olarak göstermiyorArtırma
CELLSNET-46639ODS dosyası için dikey sayfa sonu desteği.Artırma
CELLSNET-46631İşleme sırasında OutOfMemoryException istisnasıVerim
CELLSNET-46596Şekillerde eksik etiketlerBöcek
CELLSNET-46615Shape.ToImage(), farklı boyutlardaki görüntüleri dışa aktarırBöcek
CELLSNET-46637Oluşturulan HTML’deki biçimlendirme hatalarıBöcek
CELLSNET-46650PivotTable.ShowValuesRow programlı olarak yanlış olarak ayarlanmadıBöcek
CELLSNET-46652Pivot tablo dilimleyicileri yüklendikten ve kaydedildikten sonra kaldırılırBöcek
CELLSNET-46678PivotField.IsRepeatItemLabels, XLSB çıkışında korunmuyorBöcek
CELLSNET-46671Range.CopyData çalışma kitabını bozduktan sonra Range.CopyBöcek
CELLSNET-42423PDF’e kaydetmek, satır verilerini keserBöcek
CELLSNET-45698Worksheet.AutoFitColumns yöntemi, PDF’e işlenirken uzun metni keserBöcek
CELLSNET-46661Excel 365 ile karşılaştırıldığında PDF’de işlenen sayfa sayısı daha azBöcek
CELLSNET-46673Excel’i PDF’e dönüştürürken Dosya Boyutu sorunuBöcek
CELLSNET-46632ChartPoint.Datalabels.ShowValue beklendiği gibi çalışmıyorBöcek
CELLSNET-46655RefreshChartCache = true ile kaydederken kaybolan Çok Düzeyli Kategori Eksen EtiketleriBöcek
CELLSNET-46665Yüzey grafiklerinde NSeries.Clear() çağrıldıktan sonra Excel dosyası bozukBöcek
CELLSNET-46672Grafiği bir resme aktarırken seri verileri eksikBöcek
CELLSNET-46627Pivot grafiğin işaretlenmesiyle ilgili bir sorunBöcek
CELLSNET-46640ODS dosyasını kaydederken satır boşsa Yatay Sayfa Sonu kayboluyorBöcek
CELLSNET-46643Sütun kopyalanırken adlandırılmış aralıklar kopyalanmıyorBöcek
CELLSNET-46644HeadingPairs ve TitlesOfParts etiketleri kayboluyorBöcek
CELLSNET-46651Excel dosyası açılırken ve kaydedilirken bozukBöcek
CELLSNET-46654WebExtension ekleme desteğiBöcek
CELLSNET-46662BuiltInDocumentProperties’i alma sorunuBöcek
CELLSNET-46663XLS, PDF’e dönüştürülürken resim boyutu değiştiBöcek
CELLSNET-46667Gizli satırlar alınırken PlotVisibleRows = trueBöcek
CELLSNET-46668XLSX, ODS olarak kaydedildiğinde noktalı çizgi düz hale gelirBöcek
CELLSNET-46669Bir Excel dosyasını PDF olarak işlerken şekil hatasıİstisna
CELLSNET-46645PivotTable.GetChildrens() çağrılırken özel durum oluştuİstisna
CELLSNET-46675XLSX dosyasını açarken istisnaİstisna
CELLSNET-46646Grafiği güncelledikten sonra Excel dosyasını açarak ortaya çıkan istisnaİstisna
CELLSNET-46660Style.ForegroundColor özelliği, belirli senaryolar için bir istisna atarİstisna
CELLSNET-46688Stilleri dinamik olarak uygularken ortaya çıkan istisnalarİstisna

Herkese Açık API ve Geriye Dönük Uyumsuz Değişiklikler

Aşağıda, API numaralı telefon numarasına eklenen, yeniden adlandırılan, kaldırılan veya kullanımdan kaldırılan üyeler gibi genele açık olarak yapılan tüm değişikliklerin ve Aspose.Cells for .NET numaralı telefona yapılan geriye dönük uyumlu olmayan değişikliklerin bir listesi bulunmaktadır. Listelenen herhangi bir değişiklikle ilgili endişeleriniz varsa lütfen şu adrese bildirin: Aspose.Cells destek forumu.

Markdown belgesini kaydetmek için API’ler ekler: SaveFormat.Markdown, FileFormatType.Markdown, MarkdownSaveOptions

Hücre içeriğini işaretleme tablosu olarak kaydetmeyi destekler. Workbook.Save() yöntemiyle, etkin sayfadaki tüm hücre içerikleri, işaretleme belgesinde bir tablo olarak dışa aktarılacaktır.

TxtLoadOptions’ın eski özelliklerini kaldırır

Lütfen KeepExactFormat yerine LoadStyleStrategy özelliğini kullanın.

Eski sınıf LoadDataOption’ı kaldırır

Lütfen bunun yerine LoadFilter sınıfını ve LoadOptions.LoadFilter özelliğini kullanın.

LoadOptions’ın eski özelliklerini kaldırır

LoadOptions.ConvertNumericData: Lütfen bu özelliği, TxtLoadOptions gibi ilgili LoadOptions alt sınıfıyla birlikte kullanın. LoadOptions.LoadDataOptions: Lütfen özel LoadFilter uygulamasıyla LoadOptions.LoadFilter özelliğini kullanın. LoadOptions.LoadDataFilterOptions: lütfen bunun yerine LoadOptions.LoadFilter.LoadDataFilterOptions kullanın. LoadOptions.OnlyLoadDocumentProperties: lütfen LoadOptions.LoadFilter.LoadDataFilterOptions=LoadDataFilterOptions.DocumentProperties’i kullanın. LoadOptions.LoadDataAndFormatting/LoadDataOnly: lütfen LoadOptions.LoadFilter.LoadDataFilterOptions=LoadDataFilterOptions.CellData’yı kullanın | LoadDataFilterOptions.DefinedNames.

PdfSaveOptions.ExportDocumentStructure özelliğini ekler

Belge yapısının dışa aktarılıp aktarılmayacağını belirleyen bir değer alır veya ayarlar.

Aspose.Cells.WebExtensions ad alanının sınıflarını ekler

WebExtensions ve WebExtensionTasks’ı temsil eder.

WorksheetCollection.WebExtensions ve WorksheetCollection.WebExtensionTaskPanes özelliklerini ekler.

Tüm WebExtensions ve WebExtensionTasks’ı temsil eder.

WebExtensionShape sınıfını ekler.

WebExtension şeklini temsil eder.

Cells.InsertCutCells() yöntemini ekler.

Kesilmiş hücreleri ekler.

Cells.SetViewColumnWidthPixel yöntemini ekler.

Sütunun görünüm genişliğini ayarlar.

ThreadedCommentCollection ve ThreadedComment sınıflarını ekler.

Zincirleme açıklamayı temsil eder.

WorksheetCollection.ThreadedCommentAuthors özelliğini ekler.

Zincirleme yorumların yazarlarını alır ve ayarlar.

Comment.ThreadedComments özelliğini ekler.

Yorumdaki zincirleme açıklamaları temsil eder.

CommentCollection.AddThreadedComment() ve CommentCollection.GetThreadedComments() yöntemlerini ekleyin.

Zincirleme yorumları ekler ve alır.

Chart.SubTitle özelliğini ekleyin.

Grafiğin alt başlığını alır. Yalnızca ODS biçim dosyası için.